Zun Zazayun o Zazaki Meal Qurun

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakivaj.com ida

Qê zun Zazayun o qê Zazaki Meal buniyen hêt rastra >>>

Zazaki Meal
Zazaki Ferheng ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ
sanal klavyesanal klavye

Zazaca karakter

sanal klavye
Zazaca-Türkçe  «--»  Türkçe-Zazaca   |   Zazaca-İngilizce «--» İngilizce-Zazaca Sözlük için yukarıdaki kutucuğa bilmediğiniz kelimeyi yazıp sorgulayabilirsiniz.

Zazaki Meal Surê Mayda (Zazaca Maide Suresi Meali)

Posted by
/ / Leave a comment

Zazaca Maide suresi meali sadece zazakivaj.com da mevcuttur. Zazaki Meal Surê Mayda tênıka zazakivaj.com ıd esta.

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Mayda


1 – Ya êhl imun! Suêz(ıg şıma dow) biyarên ca. Wextag şıma hê ixrumıd bie ay wuêxt, (Huma) sêd şımar kerduw  hıelal. Labelê ay hıerumig şımar wunyêni bie aynun. Bie şêk/şuphi Huma çıta bıwazu ayi ser huıqım dunu.

2 – Ya êhl imun! E’lemetun Humêyir, aşma hıerumir, xelê qırbunir, gıerdınun yınir o ayig Rab xuıra hê bawê yow holiy o  rısqıdê o ınê sera vêr xuı çarnêni hêt Ka’bi’ya qet’a ınunır edepsızi mekerên. Kêg şıma ixrumra vêjyê ow wext şıma êşkêni sêd bıkêri. Aynunıg (vêr) şıma  Mescid-i Harum’ra çarnê a, ınê ser yow cêmyetıg şıma cir rik-ê (tırkiyê rik-ê:kin) gırıdawa, wa ına wazyetê şıma, şıma hıeqra ni erzuw neheqiy.  Holiy o teqwa ser yow binunır hembêriy (tırkiyê hembêriy=iyilik’a) bıkerên, guınun o dışmenatiy ser hembêriy mekerên. Humê’yra bıtersên. Çımçıra e’zab Humê’y (zahf) çetınuw.

3 – Leş, guin, guêşt xuêz, (Dıvarıg)Nımê Humê ser ni bıryow, nımê yownê kêsi ser bıryawu aynun; xenıqyayı, kışyayı,owıg cuarra kotu,owıg pê estrun(dıvar)(kışyavu)ayi,ayig cınawuır kerdu brindaru o wextag hama gunib o şıma ayi nıbırnawu aynunu; kıerê runayê (puıtun)sera bırnayiş dıwari,o fal dıma şiyayiş şımawo ow ınêra medet vaştış, şımari (Humê’y)kerdu hıerum. (Inig geş ınunra niquêni)Ini piyorê yin rêyow raştra vêjyê. Êr ruej Kafıri, din şıma ser koti miyun yow bie umudiy. Yinra metersên, Mıra bıtersên. Êr Mı din şıma arduw kemaliy ser, Mı ni’mêt xuı şımari kerduw tamum. Mı qayili ser Din şıma kerdu İslum. Kum vêşuni ser kotu teng se, zerr ser nişeruw hêt guınira o eg bie çarı gereka ınunra bıver se, (Semêd wuêşiye xuı)êşkenu ınunra bıweruw, yinır yow guna ninısyenu semêd ınê. Çımçıra Huma, wahar e’fow wahar merhamêtow.

4 – Tıra persêni; (Huma) çıta mar kerduw hıelal? Vajıg; “Şımar, çikow hol ow pak biyuw hıelal.” Ay hıeywunun şıma, qêdog Huma şıma muısnowo o şıma sêni ow qêdıwuıg ay hıeywunun xuı zi muısnê se, Sêdıg ay hıeywunun şıma tepıştuw se ay sêd bıwuerên o (Wextag şıma yin bırna se) Yin sera nımê Humê bıvajen (o ow qêdıra yin bıbırnên). Humê’yra bıtersên. Bie şêk/şuphi Huma, hesab (çoy) zahf lez vinenu.

5 – Êr Şımari, çikow hol ow pak biyuw hıelal. Sêninıg, ayig (Şımawa ver)Kıtab diyow cı, wuêr aynun şımari hıelaluw se, wuêr şıma zi yinır hıelaluw. O, miyun mu’min’unıd ciniyun huırra wahar namuısi(Wahar iffêti) wo Miyun êhl Kıtabra ay ciniyig huırri, ayig zina nikêrdi, nımtikra xuır duest nitepışti se, ınunra namuısi ser, eg şıma mêhr yini zi dow yin se (qê zewaji) ıni şımar hıelali. Eg kum imun inkar bıkerse, e’mêl ayi bilesew şınu o wuı, axretıdı zi zê ay ziyunkarın binun how miyun yow ziyunudow.

6 – Ya êhl imun! Wextag şıma semêd nımaji vuırışti se, riy xuı wo hıetana dirsegun xuı destun xuı bışıên. Sarê xuı mesh bıkerên, hıetana vuırd paşnun xuı lıngun xuı bışuên. Eg şıma cınavêt se, xuı pak kerên.(Eg) şıma niwuêşi, ya zi şıma hê rêyı serayê se, yaz zi şımara yow yêyin desmaj kıjra umyowu se (o) ya zi şıma ciniyun xuıd munasebetidi biy se, eg şıma awkı zi nidiy se, pê yow hıera pak teyemmuım bıkerên. Qê ınêra zi destun xuı wo riy xuı pê aya hıerr mesh bıkerên. Huma ni wazenug şımari yow tenguni veju. Labelê wazenug, qê pakiy ow şıkır kerdiş şıma şıma ser ni’mêt xuı ber serı.

7 – Ow ehdıg şıma dab Humê’y, ow ehd biyarên xuı virıg; ow ni’metıg dab şıma (o, şıma ınê serazi vatıb;) “Ma eşnawuıt o ma ard ca (ita’at kerd.)” ın ehdıg şıma pê xuı gırıdab, ıni xuı vira mekerên. Humê’yra bıtersên, çımçıra Huma owıg how zerrê sinê şımadow, ayi zahf hol zunuw.

8 – Ya êhl imun! Şıma ayig qê Humê, hıeq dıma şini o ıedaletiy ser şahadi kêni, şıma zi aynunrabên. Yow qum ser rik’êwog (tırkiyê rik’ê= kin tutmak/duymak) şıma gırıdow, ına wa şıma nierzuw neheqiy ser. A’dıl bıbên, çımçıra ına, teqwara dahanê ha nızdida. Humê’yra bıtersên. Bie şêk/şuphi Huma, kerdenê şımara bie xever niyuw.

9 – Huma, ayig imun kerd ow e’meli salihıd mendi, aynunır ınê vehd kerduw: Qê yinır meğfirêt Humê wo yow muıkafatêkow pil estu.

10 – Ayig inkar kerduw o ayetun mara vatuw ıni zuiri, ma biyê aynunuw se, ayi zi êhl cehnımiyê.

11 – Ya êhl imun! Ni’metıg Humê’yra qê şımawo, ayi biyarên xuı vir. Hanik wextêg yow qeflı, niyet kerdıb şımari dest wueraduw (niyet kerdıb tecawuız heıq şıma bıkeruw)o Huma zi ni verdab kariş şıma bıbi (ni verdab yin şımar yow xrabi bıkêri).(Inê biyarên xuı vir o) Humê’yra bıtersên. Mu’min tênıka wa paştê xuı Humê’y şuni.

12 – Huma, duêl İsrail’ra suez guıretıb. Ma miyun yinra düiyes hıew sermerdım (tırkiyê sermerdım=başkan) yinır şawıtıb… Huma yinra ina vatıb;”Muheqeq ez ha pêrr şımada. Şıma nımaj, biezuır kerd, zıkê xuı da, şıma piyexmerun mıri imun kerd o şıma yinır biy hember (Tırkiyê hember=yardımcı), eg şıma mal xuı rêyê Humê’di holi ser xerc ke se, êz zi sêr guınun şıma kefılnena (guınun şıma e’f kena) o, ez şıma ow cennetık bin yira ruı şınuw, ez şıma erzena ay cennêt xuı. Labelê miyun şımara zi hin kum eg bad ınê kotuw kuıfır dıma se,wa bızunıg wuı rêyow raşra vêjyowu.”

13 – Semêd wuêrdiş suêz yinra, Ma qêlb yini kerduw zê kerra o Ma la’net kerd yinır. Yin çequiyun(Tırkiyê çequiy=kelime) hê bedılnên (Kıtabun Humê’y xerıpnên). Ow çikog pê têmiy bi aynuni yin xuı vira kerdu. (Tı) miyun yinra bie tikiyiyê yin, yinra tım tı xayini vinên. Hênê zi yin e’f bıker, gueş pa mequı. Çımçıra Huma, Kumıg holi bıkeru se ayra hıes kenuw.

14 – Aynunıg vatêni “Ma Xrıstiyun” aynunra zi ma suez guıretıb. Yini zi, çikog yinra wajyab zahfiyê yi xuı vira kerdıb. Ma zi hıetena qêyum, duışmenati wo yowbinura qehıryayiş eşt benatê yin. Huma, kerdenê yin -helbet xever dunuw yin.

15 – Ya êhl Kıtab! Kıtabra çıtag şıma nımıtuw, piyexmerıg şımari umyow, zahfiyê yin şımara vunu o zahfiyê yini zi ca verdenuw. Bie ınê, Humê’ra şımari yow Nuır o yow Kıtabêkow zelalı zi umyow. (Tırkiyê zelal=berrak-apaçık)

16 – Huma, pê ay Kıtab, kumıg rezê yi dıma şınuw, aynun rasnenuw rêyê slumêtiy. Aynun pê izın xuı rêyow tariyra vejenuw rêyow ruaşnayi o yin erzenuw rêyow raşt. (rêyow duız)

17 – Qesem, ayig vuni; “Mesih laj Meryema, Huma’wo.” ayi biy kafır. (Yinra) vajıg: ” Huma bıwaz se, Mêsih laji Meryema wo day yiwo o, mehlıqatıg how riy ıerdıd, piyorê yini helak bıkeruw, kum êşkenuw vera Humê vınderuw?” Muık ıerdow ıezmunow o muılk bênatê ınun tênıka e’yid Humê’wo. Wuı, çıta wuazenuw se, ayi xelq kenuw. Huma qadir piyorê çiyow.

18 – Yahudiyun o Xrıstiyuni vateni, “ Ma sinayê Humê wo kıj Humê’yê.” Vajıg: ” Eg otırowo se qê guınun şıma ser (Huma) e’zab kenu şıma?” Nie xêr, şıma zi yow isunêkow vıraştê Yi’yê. Wuı, kumi bıwazuw ayi e’f kenuw, kumi (zi) bıwazuw e’zab kenuw. Muık ıerdow ıezmunow o muılk bênatê ınun tênıka ayê Humê’wo. Pêrniyê şıma zi (mergow o) şiyayiş vêr Yiwo.

19 – Ya êhl Kıtab! Wextag bênatê piyexmerun bırya aya hıelıd Resuıl Ma şımari umı, Hıeqiqatun şımara vunıg, (wa şıma, sıwa ruêj qêyumıd) nivaji: “Ma ri yow Resuıl’lêkow muıjdekar nimiyow.” Hanik (ow) Resuıl muıjdekar (ınkê şımari)umyo. Huma qadir piyorê çiyow

20 – Muısa qum xuıra ina vatıb: “Gellê qum mı! Ni’mêt Humê’wuıg how şıma sera, ayê biyarên xuı vir. Wuı miyun şımara yow Piyexmer vet. Hukımdariy da şıma. O, Wuı, ow çikog dow şıma, e’lemunra (qet’a)çoy nida.”

Maide

ssssssssssssssssssssssss

English The Table Spread (Al-Máída)
This chapter has 120 verses. 

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

1. O ye who believe! fulfill (all) obligations. Lawful unto you (for food) are all beasts of cattle, with the exceptions named: But animals of the chase are forbidden while ye are in the sacred precincts or in the state of pilgrimage: for Allah doth command according to His will and plan.

2. O ye who believe! Violate not the sanctity of the symbols of Allah, nor of the Sacred Month, nor of the animals brought for sacrifice, nor the garlands that mark out such animals, nor the people resorting to the Sacred House, seeking of the bounty and good pleasure of their Lord. But when ye are clear of the sacred precincts and of pilgrim garb, ye may hunt, and let not the hatred of some people in (once) shutting you out of the Sacred Mosque lead you to transgression (and hostility on your part). Help ye one another in righteousness and piety, but help ye not one another in sin and rancor: fear Allah: for Allah is strict in punishment.

3. Forbidden to you (for food) are: dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which hath been invoked the name of other than Allah; that which hath been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by being gored to death; that which hath been (partly) eaten by a wild animal; unless ye are able to slaughter it (in due form); that which is sacrificed on stone (altars); (forbidden) also is the division (of meat) by raffling with arrows: that is impiety. This day have those who reject faith given up all hope of your religion: Yet fear them not but fear Me. This day have I perfected your religion for you, completed My favor upon you, and have chosen for you Islám as your religion. But if any is forced by hunger, with no inclination to transgression, Allah is indeed Oft-forgiving, Most Merciful.

4. They ask thee what is lawful to them (as food). Say: Lawful unto you are (all) things good and pure: and what ye have taught your trained hunting animals (to catch) in the manner directed to you by Allah: eat what they catch for you, but pronounce the name of Allah over it: and fear Allah; for Allah is swift in taking account.

5. This day are (all) things good and pure made lawful unto you. The food of the People of the Book is lawful unto you and yours is lawful unto them. (Lawful unto you in marriage) are (not only) chaste women who are believers, but chaste women among the People of the Book, revealed before your time,- when ye give them their due dowers, and desire chastity, not lewdness, nor secret intrigues. If any one rejects faith, fruitless is his work, and in the Hereafter he will be in the ranks of those who have lost (all spiritual good).

6. O ye who believe! when ye prepare for prayer, wash your faces, and your hands (and arms) to the elbows; Rub your heads (with water); and (wash) your feet to the ankles. If ye are in a state of ceremonial impurity, bathe your whole body. But if ye are ill, or on a journey, or one of you cometh from privy, or ye have been in contact with women, and ye find no water, then take for yourselves clean sand or earth, and rub therewith your faces and hands. Allah doth not wish to place you in a difficulty, but to make you clean, and to complete his favor to you, that ye may be grateful.

7. And call in remembrance the favor of Allah unto you, and His covenant, which He ratified with you, when ye said: “We hear and we obey”: And fear Allah, for Allah knoweth well the secrets of your hearts.

8. O ye who believe! stand out firmly for Allah, as witnesses to fair dealing, and let not the hatred of others to you make you swerve to wrong and depart from justice. Be just: that is next to piety: and fear Allah. For Allah is well-acquainted with all that ye do.

9. To those who believe and do deeds of righteousness hath Allah promised forgiveness and a great reward.

10. Those who reject faith and deny our signs will be companions of Hell-fire.

11. O ye who believe! Call in remembrance the favor of Allah unto you when certain men formed the design to stretch out their hands against you, but (Allah) held back their hands from you: so fear Allah. And on Allah let believers put (all) their trust.

12. Allah did aforetime take a covenant from the Children of Israel, and We appointed twelve chieftains among them. And Allah said: “I am with you: if ye (but) establish regular prayers, give Zakat (regular charity), believe in my messengers, honor and assist them, and loan to Allah a beautiful loan, verily I will wipe out from you your evils, and admit you to Gardens with rivers flowing beneath; but if any of you, after this, resisteth faith, he hath truly wandered from the path or rectitude.”

13. But because of their breach of their covenant, We cursed them, and made their hearts grow hard: they change the words from their (right) places and forget a good part of the message that was sent them, nor wilt thou cease to find them – barring a few – ever bent on (new) deceits: but forgive them, and overlook (their misdeeds): for Allah loveth those who are kind.

14. From those, too, who call themselves Christians, We did take a covenant, but they forgot a good part of the message that was sent them: so We stirred up enmity and hatred between the one and the other, to the Day of Judgment. And soon will Allah show them what it is they have done.

15. O people of the Book! There hath come to you our Messenger, revealing to you much that ye used to hide in the Book, and passing over much (that is now unnecessary): There hath come to you from Allah a (new) light and a perspicuous Book,-

16. Wherewith Allah guideth all who seek His good pleasure to ways of peace and safety, and leadeth them out of darkness, by His will, unto the light,- guideth them to a Path that is straight.

17. They disbelieved indeed those that say that Allah is Christ the son of Mary. Say: “Who then hath the least power against Allah, if His will were to destroy Christ the son of Mary, his mother, and every one that is on the earth? For to Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth, and all that is between. He createth what He pleaseth. For Allah hath power over all things.”

18. (Both) the Jews and the Christians say: “We are sons of Allah, and his beloved.” Say: “Why then doth He punish you for your sins? Nay, ye are but men,- of the men He hath created: He forgiveth whom He pleaseth, and He punisheth whom He pleaseth: and to Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth, and all that is between: and unto Him is the final goal (of all)”

19. O People of the Book! Now hath come unto you, making (things) clear unto you, Our Messenger, after the break in (the series of) our messengers, lest ye should say: “There came unto us no bringer of glad tidings and no warner (from evil)”: But now hath come unto you a bringer of glad tidings and a warner (from evil). And Allah hath power over all things.

20. Remember Moses said to his people: “O my people! Call in remembrance the favor of Allah unto you, when He produced prophets among you, made you kings, and gave you what He had not given to any other among the peoples.

Maide


1 – Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartıyla, çeşitli hayvanlar size helal kılındı. Ancak haram oldukları size okunacak olanlar müstesna. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir.

2 – Ey iman edenler! Allah’ın alâmetlerine, haram aya, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklarına ve Rablerinden lutuf ve rıza bekleyerek Kabe’ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.

3 – Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâmı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir.

4 – Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: “Size iyi ve temiz şeyler helal kılındı.” Allah’ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin), Allah’tan korkun. Muhakkak Allah, hesabı çabuk görendir.

5 – Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde, size helâldir. Her kim imanı inkâr ederse, ameli boşa gitmiş olur ve o, ahirette zarara uğrayanlardandır.

6 – Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor.

7 – Allah’ın, üzerinizdeki nimetini ve “İşittik, itaat ettik” dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir.

8 – Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

9 – Allah, iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaad etmiştir: Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.

10 – İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, cehennemliktirler.

11 – Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) yeltenmişti de, O (Allah) onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan korkun. Müminler yalnız Allah’a dayansınlar.

12 – Allah, İsrailoğularından söz almıştı. İçlerinden on iki müfettiş göndermiştik… Allah şöyle demişti: ” Ben, muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, (mallarınızı) Allah yolunda güzelce sarfettiğiniz takdirde, günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de, bundan sonra küfrederse, dosdoğru yoldan sapmış olur.

13 – Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalblerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç, daima onlardan hainlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü Allah güzel davrananları sever.

14 – “Biz hıristiyanız” diyenlerden de söz almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Biz de onların arasına, kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Allah, ne yapmış olduklarını onlara – elbette haber verecektir.

15 – Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size, Allah’tan bir nur ve apacık bir kitap da gelmiştir.

16 – Allah o kitabla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder.

17 – Muhakkak ki, “Allah, ancak Meryemoğlu İsa Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. (Onlara) de ki: ” Allah, Meryemoğlu İsa Mesih’i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese O’na kim engel olabilir? ” Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir.

18 – Yahudiler ve hıristiyanlar, “Biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz” dediler. De ki: ” O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah ) size azab ediyor?” Hayır, siz de O’nun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü Allah’ındır. Nihayet dönüş de O’nadır.

19 – Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada size Resulümüz geldi, gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyamet gününde): “Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi” demeyiniz. İşte müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah, her şeye kadirdir.

20 – Musa kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı. Ve âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi.”

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Mayda

21 – “Ey kavmim, Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin, geriye dönmeyin, yoksa kayba uğrarsınız.”

22 – Onlar da: “Ey Musa! Orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa, şüphesiz biz de gireriz” dediler.

23 – Allah’tan korkan ve Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle dedi: “Onların üzerlerine kapıdan girin. Oradan girerseniz muhakkak galip gelirsiniz. Eğer layıkıyla inanıyorsanız yalnız Allah’a dayanın.

24 – Kavmi Musa’ya: “Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb’in gidin savaşın. Biz burada oturacağız” dediler.

25 – Musa: “Ey Rabbim! Ben, kendimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum, artık bizimle bu fâsık kavmin arasını ayır” dedi.

26 – Allah Musa’ya şöyle dedi: “Kırk sene o mukaddes yer onlara haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O fâsık kavim için üzülme!”.

27 – Onlara Âdem’in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyle oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, ötekine):” Seni öldüreceğim” demişti. Diğeri ise şöyle demişti: “Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder”.

28 – “Allah’a yemin ederim ki, sen beni öldürmek için bana el uzatsan da, ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim, ben âlemlerin Rabb’i olan Allah’tan korkarım.

29 – “Ben isterim ki sen, benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip ateş halkından olasın! Zalimlerin cezası budur”.

30 – Bunun üzerine kurbanı kabul edilmeyenin nefsi kendisini, kardeşini öldürmeye teşvik etti ve onu öldürdü. Böylece zarara uğrayanlardan oldu.

31 – Derken Allah bir karga gönderdi, ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için toprağı eşeliyordu. “Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten âciz miyim ben?” dedi ve pişman olanlardan oldu.

32 – Bunun içindir ki, İsrâiloğulları’na: “Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur” hükmünü yazdık (farz kıldık). Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

33 – Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azab vardır.

34 – Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tevbe edenler başka. Bilin ki Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

35 – Ey inananlar, Allah’tan korkun, O’na yaklaşmaya yol arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.

36 – Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkâr edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır.

37 – Cehennem ateşinden çıkmak isterler. Ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

38 – Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah’dan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir.

39 – Kim yaptığı haksızlıktan sonra tevbe eder, halini düzeltirse, şüphesiz Allah, onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir.

40 – Göklerin ve yerin mülkünün Allah’a ait olduğunu, dilediğine azap edip dilediğini de bağışladığını bilmedin mi? Allah herşeye kâdirdir.

Maide

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

English The Table Spread (Al-Máída)
This chapter has 120 verses. 

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

21. “O my people! Enter the holy land which Allah hath assigned unto you, and turn not back ignominiously, for then will ye be overthrown, to your own ruin.”
22. They said: “O Moses! In this land are a people of exceeding strength: Never shall we enter it until they leave it: if (once) they leave, then shall we enter.”
23. (But) among (their) God-fearing men were two on whom Allah had bestowed His grace: They said: “Assault them at the (proper) Gate: when once ye are in, victory will be yours; But on Allah put your trust if ye have faith.”
24. They said: “O Moses! while they remain there, never shall we be able to enter, to the end of time. Go thou, and thy Lord, and fight ye two, while we sit here (and watch).”
25. He said: “O my Lord! I have power only over myself and my brother: so separate us from this rebellious people!”
26. Allah said: “Therefore will the land be out of their reach for forty years: In distraction will they wander through the land: But sorrow thou not over these rebellious people.
27. Recite to them the truth of the story of the two sons of Adam. Behold! they each presented a sacrifice (to Allah): It was accepted from one, but not from the other. Said the latter: “Be sure I will slay thee.” “Surely,” said the former, “Allah doth accept of the sacrifice of those who are righteous.
28. “If thou dost stretch thy hand against me, to slay me, it is not for me to stretch my hand against thee to slay thee: for I do fear Allah, the Cherisher of the worlds.
29. “For me, I intend to let thee draw on thyself my sin as well as thine, for thou wilt be among the companions of the fire, and that is the reward of those who do wrong.”
30. The (selfish) soul of the other led him to the murder of his brother: he murdered him, and became (himself) one of the lost ones.
31. Then Allah sent a raven, who scratched the ground, to show him how to hide the shame of his brother. “Woe is me!” said he; “Was I not even able to be as this raven, and to hide the shame of my brother?” then he became full of regrets-
32. On that account: We ordained for the Children of Israel that if any one slew a person – unless it be for murder or for spreading mischief in the land – it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. Then although there came to them Our messengers with clear signs, yet, even after that, many of them continued to commit excesses in the land.
33. The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter;
34. Except for those who repent before they fall into your power: in that case, know that Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.
35. O ye who believe! Do your duty to Allah, seek the means of approach unto Him, and strive (with might and main) in His cause: that ye may prosper.
36. As to those who reject Faith,- if they had everything on earth, and twice repeated, to give as ransom for the penalty of the Day of Judgment, it would never be accepted of them, theirs would be a grievous penalty.
37. Their wish will be to get out of the Fire, but never will they get out therefrom: their penalty will be one that endures.
38. As to the thief, male or female, cut off his or her hands: a retribution for their deeds, and exemplary punishment from Allah, and Allah is Exalted in Power, Full of Wisdom.
39. But if the thief repents after his crime, and amend his conduct, Allah turneth to him in forgiveness; for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.
40. Knowest thou not that to Allah (alone) belongeth the dominion of the heavens and the earth? He punisheth whom He pleaseth, and He forgiveth whom He pleaseth: and Allah hath power over all things.

Maide

21 – “Ey kavmim, Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin, geriye dönmeyin, yoksa kayba uğrarsınız.”

22 – Onlar da: “Ey Musa! Orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa, şüphesiz biz de gireriz” dediler.

23 – Allah’tan korkan ve Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle dedi: “Onların üzerlerine kapıdan girin. Oradan girerseniz muhakkak galip gelirsiniz. Eğer layıkıyla inanıyorsanız yalnız Allah’a dayanın.

24 – Kavmi Musa’ya: “Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb’in gidin savaşın. Biz burada oturacağız” dediler.

25 – Musa: “Ey Rabbim! Ben, kendimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum, artık bizimle bu fâsık kavmin arasını ayır” dedi.

26 – Allah Musa’ya şöyle dedi: “Kırk sene o mukaddes yer onlara haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O fâsık kavim için üzülme!”.

27 – Onlara Âdem’in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyle oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, ötekine):” Seni öldüreceğim” demişti. Diğeri ise şöyle demişti: “Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder”.

28 – “Allah’a yemin ederim ki, sen beni öldürmek için bana el uzatsan da, ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim, ben âlemlerin Rabb’i olan Allah’tan korkarım.

29 – “Ben isterim ki sen, benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip ateş halkından olasın! Zalimlerin cezası budur”.

30 – Bunun üzerine kurbanı kabul edilmeyenin nefsi kendisini, kardeşini öldürmeye teşvik etti ve onu öldürdü. Böylece zarara uğrayanlardan oldu.

31 – Derken Allah bir karga gönderdi, ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için toprağı eşeliyordu. “Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten âciz miyim ben?” dedi ve pişman olanlardan oldu.

32 – Bunun içindir ki, İsrâiloğulları’na: “Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur” hükmünü yazdık (farz kıldık). Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

33 – Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azab vardır.

34 – Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tevbe edenler başka. Bilin ki Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

35 – Ey inananlar, Allah’tan korkun, O’na yaklaşmaya yol arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.

36 – Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkâr edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır.

37 – Cehennem ateşinden çıkmak isterler. Ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

38 – Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah’dan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir.

39 – Kim yaptığı haksızlıktan sonra tevbe eder, halini düzeltirse, şüphesiz Allah, onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir.

40 – Göklerin ve yerin mülkünün Allah’a ait olduğunu, dilediğine azap edip dilediğini de bağışladığını bilmedin mi? Allah herşeye kâdirdir.

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Mayda


Pê emır Humê Nızdira ma  Meal Surê Mayda zi nısêni….

Column 2

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

 

Column 3

 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Mayda


Pê emır Humê Nızdira ma  Meal Surê Mayda zi nısêni….

Column 2

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

 

Column 3

 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Mayda


Pê emır Humê Nızdira ma  Meal Surê Mayda zi nısêni….

Column 2

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

 

Maide

 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Mayda


Pê emır Humê Nızdira ma  Meal Surê Mayda zi nısêni….

Column 2

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

 

Maide

 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

TI Zi ÇiK BINIS