Zun Zazayun o Zazaki Meal Qurun

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakivaj.com ida

Qê zun Zazayun o qê Zazaki Meal buniyen hêt rastra >>>

Zazaki Meal
Zazaki Ferheng ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ
sanal klavyesanal klavye

Zazaca karakter

sanal klavye
Zazaca-Türkçe  «--»  Türkçe-Zazaca   |   Zazaca-İngilizce «--» İngilizce-Zazaca Sözlük için yukarıdaki kutucuğa bilmediğiniz kelimeyi yazıp sorgulayabilirsiniz.
Posted by
/ / Leave a comment

 Zazaki Meal Surê Nisa (Zazaca Nisa Suresi Meali)

Zazaca Nisa suresi meali sadece zazakivaj.com da mevcuttur. Zazaki Meal Surê Nisa tênıka www.zazakivaj.com ıd esta.

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Nisa

1-Gellê isunun, ow Humawug Yi şıma yow newsra wıraştuw, ay nêwsra zi umbazê yi vıraşta o Wuı, ın wuırdunra zi zahf ciniy o cumyêrd vıet o yini ınunra wıraştuw. (ınê sera zi şıma tênıka ) Humê’ra bıtersên o xuı(e’zab Yira)bıpawên. O (hênê) pê ınê, qêdowuıg şıma sêninıg Humê ser, qê yow binuni çik wuaştênise ay Humê xuıra qê ınê bıtersê o bênatê xuı wo merdumun xuı zi hol bıtepşêni. Bie şêk/şuphi çim Humê, how şıma sera.

2- Mal yêtimun bıdên yin. Çikow hıelal o çikow muırdar tiemunra mekerên (ınun me bedılnên). Mal yin (yêtimun)miyun mal xuı mekerên o mewerên. Çımçıra ın qêdı yol wazyet, zahf guınêkowo piluw.

3-Derhıeq (kênun)yetimunıd, eg şıma nişkeni hıeq biyar ca se (o)şıma ınêra tersêni se, owtirow se, yinıd niy, ay ciniy binunrag ayig şımari hıelali aynunra, dıdı, hirhirı, çarçahariyê yin biyerên bin marê xuı. Eg şıma unyê şıma hıeqiqati ser nişkêni bênatê yini vıra zi se, ow wext şımari yinra yow têna dahanê xêra, ya zi ayig hê bin dêst şıma dê pê aynun qen’at biyarên (ayi zi cariyê şımayi). Ina(fiye’lê zi)niverdena şıma rêyı ser bıquêriy, (Şıma rêyêwo raştra nızdiy tepşena)

4-Mêhr ciniyun zerra (bızunênıg ına hıeq yina) bıdên yin. Labelê yin zerrwuêşiy ser ayra tawê şımari verda se, şıma zi ayi, zerrehıetiy ser o afiyêtiy ser bıwuerên.

5-Ow malıg Humê (qê idarê şıma) dow şıma ay mal xuı kêm akılun medên; pê ına mal, wuêr yini bıdên yin o sari çımun yin pıradên o qala hol yinra vajêni.

6 – Hıetana wext zewaj, çim şıma wa yêtimun serabu o yin bıpawuên. Kêg şıma diy yin akıl ser biy baliğ, mal yini bıdên yin. “Yin bênow pil o mal xuı mara gêni” şıma ına ters xuı ser, mal yin lez o lez mewerên. Kum wahar varidatow se wa mal yini niwueruw, xuı têpya biyeruw. Kumı zi feqiruw se, wa yow u’sıl ser bıweru. Wextag şıma mal yin dun yin se, wêr şahadunıd bıdên cı. Qê vinayiş hıesaba Huma besu.

7 – Mirasıg dadiy-buabiy o merdumunra menduw, ınêd barê cümyerdun esta. Barê ciniyunı zi, mırasıg dadi-buabi o merdumunra menda, ayêd esta. In bari (miras), tay bêni-zahf bêni (Ferq nikenu)şımari yow farza (In qêdıwuıg Huma şımari kerda fazr, bie ınê tawê mekerên).

8 – Wuext barkerdışıd, eg merdımi şıma wo yêtimi wo feqiri zi, eg aya hıel hê wêr şımadê se, ınira çik bıdên yinı zi o, qala wueş yinra wajên o zerê yinı zi weşkerên.

9 – Yini wextag, xuıwa dım kıjêkê kefşê (kıjêkê feqir)verdêy se o, eg qê yinir hê miyun yow tersêdê se, wa ına tersê xuı zi (qê yêtimunri zi)bıpawi, Humê’yra wa bıtêrsi o Wa qala raşt waji (Wa züir nikêri).

10 – Mal yêtimun nehıeqiy kum bıwuer se, wa bızunıg zerê xuı pê adır kerduw de o qet’a yin şini cehnımı.

11 – Huma emır kenu, miras xuı ın qêdıra barbıkerên: Kıjunra, lajunır guerê dı hıew barê kênun eta, Eg piyorê kıjun kênêy se o dı tênra zafi se,hirınra dı bar miras diyena yin, egı zi cara yow kênawa tênıkawa se, ow wextı zi nimêy mıras yêri quena. Eg owıg merduw o, pa day-buay xuıwa wo kıji zi xuıwa dım verdawu se, ow xext, dadi wo buabir, her yowyê yinir mirasra, şeşınra yow esta; labelê owıg merduw, o eg kıji yi çinikê, o tênıka xuıwa dım day-buay xuı werdowu se, ow wuextı zi barê dadiy hirınra yowa. Eg bırê ay mêrdiy êsti se, barê dadiy şeşınra yowa. Ini bari zi, wextag, dêyn ay mêyit diyêwo o wuêsyêt yi zi (şıma) arduw ca se, bad ınê, hama diyêna wahar ın hıeqi. Buabiy şıma wo kıjun şımara, şıma nizuni ınunra kum yowyê yin şımari dahanê nızdiy. Inuni piyorun, Huma şımari kerduw farz. Bie şêk/şuphı Huma (hım) E’lımu (Hımı zi) Hıakımuw.

12 – Eg kıj ciniyun şıma çiniy se, barê mirasra nimo yowyê yi ınê şımawa. Labelê yow tênıka kıjê yin esta se, ow wext, barê mirasra çaharınra yowyê yi ınê şımawa. Ini bari mirasi, bad wêsyêt yi wo eg dêyn yi estu o dêyn yi diyowu se, hama bad ınê diyena wahar yi. Eg şıma xuıwa dım tüit niverdêwo o şıma ın qêdıra mêrdi se, ow wext, ow(miras)ıg şıma xuı dım verdow, çaharınra yow yê yi, ayê ciniyun şımawa. Eg Kıj şıma zi êsti se, ow wext, heştınra yowyê yi ınê ciniyun şımawa. Ini bari, eg wêsyat şıma umyowu cawo o, eg dêyn şıma estu o diyowu se, tênıka ınêra pêy diyenuw. Eg buabiy o kıji ay merdı ciniy ya zi cümyêrdi çiniki se, ow wext, eg wayê yini yazi bırê yini êsti se, ow wext barê ınun her yowyê yin, mirasra şeşınra yowa. Eg bırê yıni ununra dahanê zahfê se, ow wext, ay bırê ın mirasra, hirıyinra yowyê yi xuı miyunıd, hıeq ser zêpiy kêni bar. Ini bari (zi), wextag, dêyn ay mêyit diyêwo o wuêsyêt yi zi umyow ca se, bad ınê, hama diyêna çoy. Ini, hIni bari zi, wextag, dêyn ay mêyit diyêwo o wuêsyêt yi zi (şıma) arduw ca se, bad ınê, hama diyêna wahar ın hıeqi. Ini, hêt Humê’yra (qê şımri)yow emıra. Huma piyorê çiy zunu o mıehluqat xuı serı zi zahf wahar yow şefqatow.

13 – Hanik piyorê ın huıkımun, Humê’y nê ruı o ıni huıdıd Humê’yê. Kum vatê Humê wo Piyexmêr bıker se, Huma zı yin, ow cennetıg bin yira la şınu, yin benu aja. Yin ujad, ebediy munêni. Hanik xelisyayişo pil(lıg yin vuni ow) ınow.

14 – Kumı zi vera Humê wo Piyexmêr vınderu o huıdıd Humê’y ni şınasnu se, Huma zi yi, erzenuw adır cehnımiy o, wuı ujadı ebedi munenu. Qê ayir yow e’zabêkow elim estuw.

15 – Ciniyun şımara ayig zina kerda, qê yini miyun xuıra çahar hıew şahadun biyarên.Eg yıni (ay şahadi), şahadi kerda se, ın ciniyun, hıetana merg yin guıret berd ya zi hıetana Humê’y yinır yow berow xêriy kerdı a, yin kıyed bıtepşên (hıews kerên).

16 – Şımar kumi zina kerd se, ceza bıdên yin wuırduni zi. Eg yin bad tobê xuı biyi ısleh se zi, hin tawê yin mekerên. Çımçıra Huma tobun qawuıl kenu o zafı zi wahar merhıemêtow.

17 – Labelê, towbıg Huma kawuıl kenuw o towbı, towbê aynunowıg, yin bad kerdenê xuı cadi towbı kêni, ınê aynunow. Hanik Huma (ına fe’lıd tênıka) towbê ınun kawuıl kenuw. Huma (A’lemunıd)zunayê piyorê çiwo o hakım piyorê çiyow.

18 – Ni nê, ayig guıni ser e’mel kênowo o wextag merg yinır umı se vuni; “Mı ınkê towbı ke.” hanik towbê ınun yinra kawuıl nibenu. Ayig kafıriy ser mırêni towbê yıni zi kawuıl nibenu.Haniku qê ınuniri, axretıd yow e’zabêkow xrab estuw.

19 – Ya êhl imun! Ciniyunır pê zuarbayi waris biyayiyê şıma şımari hıelal niwa. Ow mêhrıg şıma dow yin semêd têpya guıretiş ay mêhr,şıma yin bıêrzi tenguniy, ına zi şımar hıelal niyawa. Labelê eg hê miyun yow hıeyasiziya zelalıdê se, ına yownê qêdıwa (Şıma itadı êşkêni mêhr xuı têpya biyêri). Yinıd hol raviyernên. Eg şıma yinra hıes nikerd se, benawuıg, ow çikog wuêş şımara nişiyuw ayid, Huma zahf çikow xêr tedı vıraştu.

20 – Eg şıma yow ciniyê xuı ca verdênow, şıma wazênıg yê vera yow nê ciniy biyar se, aya wêrinra -mêhr yê çend bar benubı zi- şıma mêhr yê yêra têpya meyerên. Ni şıma pê buetununow zuırun quên miyum yow guıniyow o, şıma otiri yinra têpya gêni?

Nisa

ssssssssssssssssssssssss

English The Women (An-Nisáa)

This chapter has 176 verses. 

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
1. O mankind! fear your Guardian Lord, Who created you from a single person, created out of it his mate, and from them twain scattered (like seeds) countless men and women;- fear Allah, through Whom ye demand your mutual (rights), and (be heedful) the wombs (that bore you): for Allah ever watches over you.
2. To orphans restore their property (when they reach their age), nor substitute (your) worthless things for (their) good ones; and devour not their substance (by mixing it up) with your own. For this is indeed a great sin.
3. If ye fear that ye shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your choice, two or three or four; but if ye fear that ye shall not be able to deal justly (with them), then only one, or (a captive) that your right hands possess, that will be more suitable, to prevent you from doing injustice.
4. And give the women (on marriage) their dower as a free gift; but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, take it and enjoy it with right good cheer.
5. To those weak of understanding give not your property which Allah has assigned to you to manage, but feed and clothe them therewith, and speak to them words of kindness and justice.
6. Make trial of orphans until they reach the age of marriage; if then ye find sound judgment in them, release their property to them; but consume it not wastefully, nor in haste against their growing up. If the guardian is well-off, let him claim no remuneration, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable. When ye release their property to them, take witnesses in their presence: But all-sufficient is Allah in taking account.
7. From what is left by parents and those nearest related there is a share for men and a share for women, whether the property be small or large,-a determinate share.
8. But if at the time of division other relatives, or orphans or poor, are present, give them out of the (property), and speak to them words of kindness and justice.
9. Let those (disposing of an estate) have the same fear in their minds as they would have for their own if they had left a helpless family behind: Let them fear Allah, and speak words of appropriate (comfort).
10. Those who unjustly eat up the property of orphans, eat up a Fire into their own bodies: They will soon be enduring a Blazing Fire!
11. Allah (thus) directs you as regards your children’s (inheritance): to the male, a portion equal to that of two females: if only daughters, two or more, their share is two-thirds of the inheritance; if only one, her share is a half. For parents, a sixth share of the inheritance to each, if the deceased left children; if no children, and the parents are the (only) heirs, the mother has a third; if the deceased left brothers (or sisters) the mother has a sixth. (The distribution in all cases is) after the payment of legacies and debts. Ye know not whether your parents or your children are nearest to you in benefit. These are settled portions ordained by Allah: and Allah is All-Knowing, All-wise.
12. In what your wives leave, your share is a half, if they leave no child; but if they leave a child, ye get a fourth; after payment of legacies and debts. In what ye leave, their share is a fourth, if ye leave no child; but if ye leave a child, they get an eighth; after payment of legacies and debts. If the man or woman whose inheritance is in question, has left neither ascendants nor descendants, but has left a brother or a sister, each one of the two gets a sixth; but if more than two, they share in a third; after payment of legacies and debts; so that no loss is caused (to any one). Thus is it ordained by Allah; and Allah is All- Knowing, Most Forbearing.
13. Those are limits set by Allah. those who obey Allah and His Messenger will be admitted to Gardens with rivers flowing beneath, to abide therein (for ever) and that will be the supreme achievement.
14. But those who disobey Allah and His Messenger and transgress His limits will be admitted to a Fire, to abide therein: And they shall have a humiliating punishment.
15. If any of your women are guilty of lewdness, take the evidence of four (reliable) witnesses from amongst you against them; and if they testify, confine them to houses until death do claim them, or Allah ordain for them some (other) way.
16. If two men among you are guilty of lewdness, punish them both. If they repent and amend, leave them alone; for Allah is Oft-returning, Most Merciful.
17. Allah accept the repentance of those who do evil in ignorance and repent soon afterwards; to them will Allah turn in mercy: For Allah is full of knowledge and wisdom.
18. Of no effect is the repentance of those who continue to do evil, until death faces one of them, and he says, “Now have I repented indeed;” nor of those who die rejecting Faith: for them have We prepared a punishment most grievous.
19. O ye who believe! Ye are forbidden to inherit women against their will. Nor should ye treat them with harshness, that ye may take away part of the dower ye have given them,-except where they have been guilty of open lewdness; on the contrary live with them on a footing of kindness and equity. If ye take a dislike to them it may be that ye dislike a thing, and Allah brings about through it a great deal of good.
20. But if ye decide to take one wife in place of another, even if ye had given the latter a whole treasure for dower, take not the least bit of it back: Would ye take it by slander and manifest wrong?

Nisa


1 – Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun; kendi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’dan ve akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir.

2 – Öksüzlere mallarını verin ve kötüsünü (onlara vererek) iyisiyle değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırıp yemeyin. Zira bu, büyük bir günahtır.

3 – Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındakiyle (sahip olduğunuz câriye ile) yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir.

4 – Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer onlar gönül rızasıyla size bir şey bağışlarlarsa onu afiyetle yiyin.

5 – Allah’ın, sizi başına diktiği mallarınızı aklı ermezlere vermeyin; o mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

6 – Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Onların akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. “Büyüyecekler de mallarına sahip olacaklar” endişesiyle onları israf ederek, tez elden yemeyin. Zengin olan, onların malını yemekten çekinsin. Fakir olan ise, meşrû sûrette yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, bunu şahitler karşısında yapın. Hesap görücü olarak Allah yeter.

7 – Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarında erkeklerin hissesi vardır. Kadınların da ana, baba ve akrabaların bıraktıklarında hisseleri vardır. Bunlar, az olsun çok olsun, farz kılınmış bir hissedir.

8 – Paylaşma sırasında akrabalar, öksüzler, yoksullar hazır bulunurlarsa, onlara da bir şey verin ve onlara güzelce sözler söyleyerek gönüllerini alın.

9 – Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onların geleceğinden endişe duyacak olanlar, (yetimler hakkında da aynı) endişeyi duysunlar, Allah’dan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

10 – Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, muhakkak ki karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylarlar.

11 – Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor: Çocuklarınızda, erkeğe iki kadın payı kadar, eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler, bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır. Eğer ölen, ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir; şâyet ölenin çocuğu yok da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan, hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu, siz bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah alîmdir, hakîmdir.

12 – Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Şâyet bir çocukları varsa o zaman mirasın dörtte biri sizindir. Bu paylar, ölenin vasiyeti yerine getirildikten ve varsa, borcu ödendikten sonra verilir. Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz, geriye bıraktığınız mirasın dörtte biri hanımlarınızındır. Şâyet çocuklarınız varsa o zaman bıraktığınız mirasın sekizde biri hanımlarınızındır. Bu paylar, yaptığınız vasiyetler yerine getirilip ve varsa borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer ölen bir erkek veya kadının çocuğu ve babası bulunmadığı halde kelâle olarak (yan koldan) mirasına konuluyor ve kendisinin bir erkek veya kızkardeşi bulunuyorsa, bunlardan herbirinin miras payı terekenin altıda biridir. Eğer mevcut olan kardeşler bundan daha çok iseler, bu takdirde kardeşler mirasın üçte birini zarara uğratılmaksızın aralarında eşit olarak taksim ederler. Bu paylar ölenin vasiyeti yerine getirilip ve varsa borcu ödendikten sonra verilir. Bunlar, Allah tarafından bir emirdir. Allah her şeyi bilen ve yarattıklarına çok yumuşak davranandır.

13 – İşte bütün bu hükümler, Allah’ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah’a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.

14 – Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa Allah onu da ebedî kalacağı cehennem ateşine koyar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır.

15 – Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.

16 – Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tevbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir.

17 – Ancak Allah’ın kabul etmesini vaad buyurduğu tevbe, o kimseler içindir ki, bilmeyerek günah işleyip hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah alîmdir hakîmdir. (Her şeyi bilendir, hikmet sahibidir).

18 – Yoksa günah işleyip de kendisine ölüm gelince: “İşte ben şimdi tevbe ettim.” diyen kimselerin tevbesi kabul edilmez. Kâfir olarak ölenlerin de tevbeleri kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can yakıcı bir azap hazırlamışızdır.

19 – Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Verdiğiniz mehrin bir kısmını kurtaracaksınız diye, onları sıkıştırmanız da helal değildir. Ancak açık bir hayasızlık yapmış olurlarsa başka. Onlarla iyi geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah onda bir çok hayır takdir etmiş bulunur.

20 – Eğer bir eşi bırakıp da yerine diğer bir eş almak isterseniz, öncekine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız, ondan bir şey geri almayın. O malı bir iftira ve açık bir günah isnadı yaparak geri alır mısınız?

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Nisa

21 – Wextêg şıma bib zê yow gun(nun awkê şıma tiemunabi) o şıma yow suezêkow kayımı zi dab yin (dab yow binun),(ow mêhr yin, ınkê) şıma sêni têpya êşkêni yinra biyêri?

22 – Bie ayag wext cahilidi biyawa, ciniyig (cuaver) buabiy şıma mari kêrdib, aynunidi mezêwjiyên. Bie şêk ına, zahf fiye’lêka pisa, guınêkow pila. Ow çı yow orfêkow xrabıb.

23 – Şımari marê ınun hıerumuw: Day şıma, kênêy şıma, wuayi şıma, e’mê şıma(wayê buabi şıma), xalê şıma, kênê bırê şıma wo kênê wayê şıma, ciniyig şıma linê ayi, ay kênêg şıma pia liyê ayi wo dadi ciniyun şıma, kênê ay ciniyunıg şıma şiy vêr yin ayi (xuertê şıma) o, Eg şıma hama nişiy vêr day xuertê xuı se, ow wext, şıma êşkêni xuertê xuıdi bı zêwuji, ınêdi şımar yow guına çinika. Marê ciniyê lajun şıma wo dı hıew wuayun tiedır marıkerdışı zi şımari hıerumuw. Hama ayag wext cahilira menda, aya viyerta(ayêri şımar yow guına çinika). Bie şêk Huma, ğefuruw (zahf wahar e’fow) o zah merhemetkaruw.

24 – Yow zi ay cariyêg hıerbra şımari hêsir umyê bie aynun…Ciniyun bin maridi zi zevuıjyayış, şımari biyuw hıerum. Piyorê ınun, huıkımıg Humê’y şıma ser kerduw farz, ayêy. Bie ınun, ay ciniyig zina nikêrdi o iffêt xuı pawuıti, ınunıd zevuıjyayişê şıma, eg şıma mêhr yin dow se, şımari hıelala. Otirow se, marê xuı vera mêhr yin bıdên yinıg (o), ına zi (şıma sera yow) farza. Bad mêhrıg qet’i ser qirar diyow cı bad ayi, eg şıma ınê ser (xuı miyunıd umyê piy o) rezê yow binun guıreta se, ınêdı zi şımari yow bêis çinika. Bie şêk, her çiy en hol Huma zun (o) wahar huıkım o hıikmêtow.

25 – Şıma kum, hêt waridatra niêşka yow ciniya azadıd bizêvuıjiyuw se, wuı, cariyun bısılmunra, bad rezê wahar yinra pê, êşkenuw yin biyeruw bin marê xuı(ına yiri hıelala). Huma imun şıma dahanê hol zun. Şıma yow binunrayê. Otirow se, ay cariyunra ayag zina nikerda, waharê iffêta, xuıri duest ni tepışta ayê, bad rezê wahar yêra pê, e’detun xuı ser mêhr yê bıdên o yêyidi bızêvuıjyên. Bad zewaj eg yin zina ke se, ow wext nimê cezê ciniya azad yinır esta. In huıkımi, miyun şımara ayig guınunra tersêni qê aynuna. Sabır kerdışê şıma (eg şıma bızuni se) qê şımari dahanê (fiye’la) xêriya.Huma Ğefûruw (sêr guınun şıma genuw), Rehiymuw (wahar zahf e’f o merhıemêtow.)

26 – Huma wazenug ayêg şıma nizuni ayê şımara vajuw, rêyê ayig şımawa ver umyê rêyê aynuni bımuejnuw şıma o wazenug towbun şıma qawuıl bıkeruw. Huma piyorê çiy zahf hol zun, wahar huıkım o hıikmêtow.

27 – Huma wazenuw towbun şıma qawuıl bıkeruw. Hıelbık hıel ayig şehwêt xuı dıma şini ayi, wazênig şıma rêyow raşt sera hola hol bıvêjiy.

28 – Huma wazenuw din ser bar şıma şenıkıgu. Çımçıra isun hêt sabırr o hêt tehmuılira zahf bietaqet vırazyowu.

29 – Ya êhl imun! Mal yow binun xuı miyunıd neheqiy ser mewerên. Tênıka tuıjariyag bênatê xuıdi şıma kerda, werdiş ayê şımari hıelaluw. Gun yow binun mewerên. Bie şêk Huma, şımari zahf merhıemetkaruw.

30 – Kum, zuılım o tecawuzi ser ınunıg tıra men biyuw ınun bıkeruw se, (wa bızunıg )Ma nızdira yi erzêni adır cehnımi. Yin adır cehnımi eştış, Humê’yır zahf rehetuw.

31 – Eg, ay guınêy pilunıg şıma tıra men biy şıma xuı aynunra bıpawiy se, (Ma)sêr quısırun şımawo binun gêni (o, Ma)şıma erzêni meqamêkow (zahf) rınd.

32 – Yow zi Huma, çikog yowyê şımara dahanê zahf dow ow bin se, ayê mewazên. Cumyerdunır çikog yin kerduw hıeq ayêra, yiri yow bar esta. Ciniyunırı zi karê yinra (ayag yin xuır qezenc kerda ayêra) yinır yow bar esta. İsteklerinizi Allah’ın fazlından ve kereminden isteyin. Gerçekten Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

33 – Ow çikıg Dadi, buabi o merdımun şımara têpya menduw, Ma qê aynunir yow miraskar tayin kerduw. Aynunıg bênatê şımawo yinıd sund ser yow werasêti esta, barê aynunı zi bıdên. Bie şêk Huma, şahad piyorê çiyow.

34 – Cumyêrd, sêr ciniyunıdi wahar huıkımê. Çımçıra Huma,(hêt deracera) yowyê yi, ay bin sera xelq kerduw. Yow zi cumyêrd, mall xuıra (qê ferdun kiyê xuı) xerc kêni. Ciniy holl, (emır Humê’yır) itaat kêni o, (iffêt xuı) vatê Humê ser yin, vextag cumyêrd yini cêy yınidi zi nibıb se, yin ow wextı zi hênê ay(iffêt xuı) pawêni, (hanik) ay ciniy holl ınê. Eg şıma iffêt yin ser hêmiyun yow tersıdê se, ow wextı hewê vêrni yinır neshet bıkerên, miyun cê yinıd mequerên (cê xuı berên yownê ca). Ina zi kar nike se, taykêk yin bıquên. Eg yin vatê şıma kerd se, hin semêd êzyêta megêrên yownê me’na. Çımçıra Huma zahf berzuw, zahf piluw.

35 – Eg şıma bênatê ciniy ow cumyêrd benuw a(o) şıma ınê ser he miyun yow tersıdê se, ow wext hêt cumyêrdra yow tên o hêt ciniyra zi yow tên yinır (yow binunır) bışawên. Eg ınig şıma yinır şawuti ıni, raşta zi wuazêni se wa yin umişib, Huma (zi) yêrs bênatê ciniy ow cumyêrd vera piya viyarnayiş dunuw yin.  Bie şêk Huma, layiqi ser zunuw, xeverê Yi ,her çira (zi) esta.

36 – Humê’yır taat (tırkiyê taat: ibadet’a) bıkerên o yow çikı zi Yir şiyerık metepşên. Inê dım, dadi/may, buabi/pi, merdımun xuır, yêtimunır feqirunır, cirun şımayêg merdım şımayê aynunır, cirun şımayig şımara nızdiy aynunır, umbaz vêr xuır, ayig rêyıd pa mênd aynunır, quelun xuır (ın piyorunır)  holiy bikerên. Bie şêk Huma, owıg wahar pilliyow o owıg xuı wasıfnenuw ayra hıes nikenuw.

37 – Ayêyig hım tıra teqên, çıquıdi kên, hımı zi çıquıdiy her kêsırı zi  gêrêni holl bımuêjn ra o, luıtıfıg Humê’y dow yin, ayê nımnêni.  Ma qafırunıri yow e’zabêkow grun (xrab) kerduw hıezır.

38 – Ini, Huma wo ruêj axretra imun kerduw o mall xuı hênê zi qêy pilliya xerc kêni. Şêtun umbaz kumibu, wuı çı umbazêkow xrabuw!

39 – Ini, Huma wo ruêj axrêtır ımun bıkerdên o, rısqıg Huma dow yin, yin ınê bie pilli xerc bıkerdên se, yinıri çı xrabi umyên? Huma qalê yin o guırê yin, zahf hol zunuw.

40 – Bie şêk Huma, zerre misqal yowri zi zuılım nikenuw. Eg holiyag biyawa, aya holiy hıendê yow zerre misqali zi bıbuw, (Huma) xêr yê qat qat ziyednenu. O, qat xuıra zi yow xelawa pilı zi dunuw (cı). (Tırkiyê xêla: mükafat’a.)

Column 2

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

 

Column 3

21 – Birbirinizle kaynaşıp başbaşa kalmışken ve onlar sizden kuvvetli bir teminat almışken verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

22 – Cahiliye devrinde geçenler müstesna, babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyiniz. Şüphe yok ki o, pek çirkindi, iğrenç idi, o ne fena bir âdetti.

23 – Size şunları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kızkardeşleriniz ve karılarınızın anneleri, ve kendileri ile zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan olan ve evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer üvey kızlarınızın anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Sulbünüzden gelen (öz) oğullarınızın hanımları ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız da haramdır. Ancak cahiliyyet devrinde geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah gafur (çok bağışlayıcı) ve çok merhamet edicidir.

24 – Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah’ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

25 – Sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası ile nikahlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayırlıdır. Allah Gafûrdur, Rahimdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir).

26 – Allah, sizlere bilmediklerinizi bildirmek, sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tevbenizi kabul etmek istiyor. Allah, her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

27 – Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Halbuki şehvetlerine uyanlar ise, sizin doğru yoldan büyük bir meyl ile sapmanızı istiyorlar.

28 – Allah, din hususundaki ağır teklifleri sizden hafifletmek istiyor. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır.

29 – Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Birbirinizin canına kıymayın. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.

30 – Kim, zulüm ve tecavüz yolu ile bu yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah’a pek kolaydır.

31 – Eğer siz, yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, diğer kusurlarınızı örter, sizi güzel bir makama koyarız.

32 – Bir de Allah’ın bazınıza, diğerinden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere hak ettiklerinden bir pay vardır. Kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. İsteklerinizi Allah’ın fazlından ve kereminden isteyin. Gerçekten Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

33 – Anne, baba ve akrabaların bıraktıkları her şey için bir mirasçı tayin ettik. Yemin akdiyle mirasçı kıldıklarınızın paylarını da verin. Şüphesiz Allah, her şeye şahittir.

34 – Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile fertlerine) harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.

35 – Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır.

36 – Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.

37 – Onlar ki hem kıskanır, cimrilik ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimeti gizlerler. Biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladık.

38 – Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını, insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır!

39 – Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah’ın verdiği rızıktan gösterişsiz harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onların söz ve işlerini çok iyi bilendir.

40 – Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat artırır. Ve kendi katından büyük bir mükafat verir.

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Nisa

41 – Wextag her ummetra Ma yow şahad ard o Ma tı zi yin sera kerd şahad ow wext, dê Ma bun wazyêt kafırun sebenu?..

42 – Ruêz qêyumıd ayig Humê inkar kêni o vera piyexmêr sarı dun wera ayi wazênig, ıerd wa yin bıunc xuı(vinkeruw). Yin Humê’yra nişkêni yow qalı zi bınımni.

43 – Ya êhl imun! Wextag şıma serxuêşi ow wext, hıetana kêg hişar şıma umı şıma sarı se, hıetana ow wext hêt nımajra meşiyerên. Bie ayig hê rêyı sera, eg şıma cınavêti se, hıetana şıma cınaêtiyê xuı ni veta se, hêt nımaja me şiyerên. Eg şıma niwêşi ya zi şıma hê rêyıdê se, ya zi şımara yowyê şıma eg hıacetra umı se, ya zi yow(ciniy)ıd muınabebetıd menduw o awkı zi nidiya se, ow wext, pê yow hıera pak teyemum bıkerên. Pê niyet, destun o riy xuıra sawên. Bie şêk Huma, wahar zahf e’fow o wahar zahf meğfirêtow.

44 – Kıtabrag yow nasibıg diyow aynun, tı aynuni ni vinêni?Yini, sapqıni êrnêni o wazênig şıma zi rêyı sera bıquêri.

45 – Huma dışmenun şıma zahf hol zun. (Eg şıma gêrêni)Yow duestêkow raşqini(se) Huma şımari besuw. Qê hembêriya (zi)Huma şımari besuw.

46 – Ywuıdiyunra yow qeflê yin, (Kıtab Humê’yra) çequıyun hıeqiqi me’nê yinra finêni duir; zun xuı nardun wuerdun o ğarr kêni din, vuni; “Ma qal eşnawuıt, ma vera emır (yi) sarı da wera, gueş seran, tı kerr niyêbi o vuni râinâ (vuni zrâinâ yow gawun bıun ma) “. Hıelbık hıel yin bıvatêni, “Ma eşnawuıt, ma gueş na ser; gueş seran o bıun ma zi.” eg yin ınê bıvatêni ına, qê yıni dahanê bêni xêr o dahanê raşt bêni. Labelê Huma, semêd quıfır yin, yin kerduw le’netın. Hin, bie tikiyiyê yin, yinra çow imun nikenu.

47 – Ya êhl kıtab! Biyerên ın kıtabıg (umyow wuar), qê ow kıtabıg how vêr şımadow ayi (ay Towrat’i) tesdiq kenuw, biyerên ınıri imun bıkerên. Biyerên hama Ma hıetana tiki riyun tinapê ni çarnawa a, ya zi ow le’netıg Ma xelqê şêmirir(Yawidiyunir) kerduw, Ma hama (şımariri zi) nikerda, ınêra ver imun bıkerên. (Eg şıma imun nikêri se) muıheqeq emır Humê’y yenuw caa.

48 – Raşta zi Huma, owıg Yiri şierık tepşenuw, qet’a ayi e’f nikenuw. Bie ıni (bie ın guni, ay guınun binun), Kumiri bı wazuw ayiri e’f kenuw. Her kum Humê’yır şierık bıtepşuw, raşat zi wuı pê yow guınawa pil, buetun kenuw (Humê’yır).

49 – Ayig gêrêni xuı (ınêra) pakig, tı aynuni nivinêni? Nê xêr! Tênıka Huma kumi bıwazuw ayi (ınêra) kenuw pak. Guerê yow muiy(i zi) yinır zuılım nibenuw.

50 – Dê bun, sêniyı zi Humê’yır zuırun kêni?. İna yow guınawa pil (yinır) besa.

51 – “Inig Kıtabra(wendış o nıştışra) yow nasib diyow yin, tı ınun hê nivinên! Ayi, şêtun o puıtunıri hê imun kêni. O, ayig Humê’y nişunasnêni aynunra vuni; “Ini, mu’minunra dahanê (zahf )hê yow rêyow raşt sera.”

52 – Ayi, ay kêsigi Huma le’net kerduw yin. Huma le’net kumi bıkeruw se, hin tı yinıri qet’a yow hembêr nivinêni.

53 – Ni (şıma vun qê) yinır muılkra yow bar esta? Eg otiri bên se, yin guerê yow dirhemê bezrı zi isunun nidên.

54 – Ni ayi, ow luıtıf o kerêm Humê’yra ow ni’metıg (Huma) dow isun, yin ınê ser çımtengi kêni? Bie şêk Ma, Kıtab o hikmet dab qum İbrahimı zi. Hımı zi Ma yow muılkêgo pil o yow saltunati Dab yin.

55 – Hanik ay Yawudiyunra tikiyiyê yin yira (Kıtabır) imun kerd. Tikiyiyê yini zi tıra rı çarna a. Ayig imun nikerduw aynunıri kılê adır cehnımi besa.

56 – Bie şêk, ay kafırig ayetun Ma inkar kêni, Ma sıwa aynuni erzêni yow adır. Çermê yinıg pêşenuw ay çermê yin Ma hênê kêni newuıg, wa yin hênê ay e’zab bıtumni. Çımçıra, Huma, raşta zi zahf cihatuw (o), wahar huıkım o hikmêtow.

57 – Ayig imun kêni o e’mel salehıd munêni aynuni Ma, cennetıg bin yira ruı şınuw, Ma yin erzêni uja. Yin ujadi ebedıl ebed munêni. Yinır, ujadi umbazêkê pak êsti. Ma yin erzêni bin vırsiyunêkê tariyun.

58 – Huma şımari emır kenug şıma, şıma emunetun bıdi êhl yin o şıma wextag miyun isununıdi heq ser huıkım kêni ow wext, şıma e’dalêti ser huıkım bıkêri. Huma pê ınê, sêni hol şıma têmi kenuw. Bie şêk Huma, her çiy layiqi ser eşnawenuw, layiqi ser vinenuw.

59 – Ya êhl imuni! Watê Humê bıkerên, vatê Piyexmêrı zi bıkerên o Ayig şımara wahar huıkımê vatê aynunı zi bıkerên. Eg şıma yow çik ser koti miyun yow ni umişi se; Eg şıma Humê’y ow ruêj Axrêtra raştazi imun kêni se, ayi berên vêr Humê wo vêr Piyexmêr. Ina, dahanê hola o semêd nêtcıya dahanê rında.

60 – Tı aynun nivinêni? Yin sêni vuni ma, ınıg mari umyow wuar ıno wo, ayig mawa ver umyê wuar, ma aynunıri ımun kêni o, tağuıtır imun kerdış yinıri biyuw hıerumı zi o yin hênê zi gêrêni vêr tağuıtıdi mehkema bıbi. Şêtunı zi gêrenuw yin otiri bıerzuw miyun sapqınıgi, wa yin hênê têpya nişkêri biyêr.

Column 2

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

 

Column 3

41 – Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak!..

42 – Allah’ı, inkar edip peygambere isyan edenler, o kıyamet günü yerle bir olmayı isterler. Allah’tan hiçbir sözü gizleyemezler.

43 – Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüb iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsî münasebette bulunup, su da bulamazsanız o zaman tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

44 – Kendilerine kitaptan bir nasib verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar, sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.

45 – Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Ve yardımcı olarak da Allah yeter.

46 – Yahudilerden bir kısmı, (Allah’ın kitabındaki) kelimeleri esas mânâsından kaydırıp; dillerini eğerek ve dine saldırarak, “Sözünü işittik, emirlerine isyan ettik, dinle, dinlemez olası ve râinâ (bizi gözet)” diyorlar. Halbuki onlar, “İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize de bak” deselerdi bu, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Artık onlar, pek azı müstesna, iman etmezler.

47 – Ey kendilerine kitap verilenler! Gelin yanınızda bulunan (Tevrat)ı tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Biz birtakım yüzleri silip de enselerine çevirmeden yahut cumartesi halkını (yahudileri) lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden önce iman edin. Yoksa Allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir.

48 – Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah’a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.

49 – Kendi nefislerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar zulmedilmez.

50 – Bak nasıl da Allah’a yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter.

51 – “Şu kendilerine kitaptan (okuma yazmadan) bir nasib verilmiş olanları görmüyor musun! Onlar puta ve şeytana inanıyorlar. Ve Allah’ı tanımayanlara, “Bunlar, müminlerden daha doğru yoldadır.” diyorlar.

52 – Onlar, Allah’ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın.

53 – Yoksa onların mülkten bir payı mı vardır. Eğer öyle olsaydı, insanlara bir çekirdeğin zerresini bile vermezlerdi.

54 – Yoksa onlar, Allah’ın lütuf ve kereminden insanlara verdiği nimetleri kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmeti vermiştik. Hem de onlara büyük bir mülk ve saltanat ihsan ettik.

55 – İşte o yahudilerden bir kısmı ona iman etti. Bir kısmı da ondan yüz çevirdi. O iman etmeyenlere cehennem alevi yeter.

56 – Şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr eden kâfirleri biz yarın bir ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye, kendilerine başka deriler vereceğiz. Çünkü, Allah gerçekten çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

57 – İman edip salih ameller işliyenleri ise, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedî olarak kalacaklar. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.

58 – Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

59 – Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.

60 – Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor.

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Nisa

61 – Wextag yinra vajya: “Biyerên owıg huma arduw wuar ayir o Piyexmêrır (imun bıkerên), tı vinênıg ay dı riy (ay muınafiq) holahol tıra quêni duir.

62 – (Tı vinênıg)yin sêni wextag, çikog destun xuıra kerda ayê sera, kêg yow felaket umyawa yin sari ser, ow wext cadı zi yin umyê ver tı (o, yin va): “Ma tênıka holiy ke o umişi waşt.” ınê sera zi Humê’yır sund wunêni.

63 – Ayi, ay kêsig; Huma ayê qêlb yin zunuw. Gueş aynuna mequer, yinıri neshıet bıker o, otiri yow qala rınd yinra vajıg, wa zerê yinıdi têsır bıkeruw!

64 – Ma kumiyow piyexmêr şawıtuw se, sırf wa bad mus’edê Humêra pê, wa gueş yi seri niyuw, ına semedra ma yi şawuıtuw. Eg yin bad ow zuılmıg kerduw xuı, bad ayê, yin bumyên vêr tı wo, Humê’yra qê guınun xuır meğfiret bıwaştên se o, Qasuıdı zi qê yınıri e’f/meğfiret bıwaştêni se, Helbet yin Humê’y (Vêr xuıdi), wahar e’f o wahar merhemêt diyên.

65 – Nie xêr! Rabb Tıri sundıbuw, ow guırı zê zunayê yin niwa, yin ow guırê bênatê xuıwıg ser piy ni umyê ayidi, yin tı hakım tepşêni o, barcınê zi ow hıkımıg tı duni cı ow hıkım dıma, zerwuêşi ser, yow têslimiyêtiwa huırr dıma, eg yin vera ınê mil xuı nikerduw çot se, (bızunıg) yin hıeqiqatıd imun nikerda.

66 – Eg ma yinır: “Xuı bıkışên, ya zi bajar xuıra bıvêjyên” ına bınıştên se, miyun yinra bie tikiyiyê yin, (zahfiyê yin)nişkêni ınê bıkêri. Labelê yin ın nashıet bıtepıştên se, helbet ına derhıeq yinıd dahanê bên xêrın, hımı zi dahanê bên kayim.

67 – O ow wext helbet ma hêt Xuı’ra yow xelawa pil dêni yin.

68 – O, helbet ma yin eştêni rêyow raşt ser.

69 – Kum vatê Humê o Piyexmêr bıkeruw se, hanik ayi, ay piyexmêrig Humê’y ni’met dowu yin, yini zi pa ın piyexmerunayê, pa sıddıkunayê, pa şêhidunayê, pa (isunun) holunayê. Ini çı umbazêkê holi!

70 – Ina holiy (ına luıtıf) Humê’yrawa. Zunayişi ser Huma besuw.

71 – Ya êhl imuni! Vera duışmenun qê pawutyayişa, qêdow qêdı tedarikiyê xuı bıvinên. Vera yin, ya qeflı qeflı ya zi piyor piya seferber bên.

72 – Bie şêk miyun şımadi tikiyiyê şıma êstig, yin zahf zeğêlti kên (yin zahf grunêkê). Eg yow nısbêti biyeruw şıma sari ser se (ow wext aynunra yowyê yin) vunuw: ” Huma mıri holi kerdag, ê zi vêr yinıdi nibiyawa.”

73 – O, kêg Humê’yra yow holiyow yow zafer bırasuw şıma se, tıwun qê bênatê şımawo yidi yow sinayiş çinika, ına hewuı zi bie şêk (wuı) ina vun: “êla sebêni, ê zi vêr yinidi bıbên o, ê zi bırasêni ow iqbalêkow pil.”

74 – Otirow se, ayig hıeyat ına dinyawa veng, vera hıeyat axrêtow ebêdi rueşêni(bedılnêni)ayi, wa rêyê Humê’di ceng bıkêri. Her kum rêyê Humê’di ceng bıkeruw ya o bımuruw ya zi ceng qezenc bıkeruwse, wuırd waziyetunidi zi Ma sıwa yow xelawa zahf pil duni yi.

75 – Ayig quên Humê lakwuê vuni: “Ya Rabb ma! ın bajarıg xelqê yi zalıma, ma itara vej. Hêt xuıra, owıg ma ser hol hıkım kenuw, otiri yow wahar o yow merdim xelısnayişi bışaw.” Hım, how sebenuw şımawuıg, şıma rêyê Humê’di, qê xelısnayişê ın cümyêrdun zeifunow, qê xelısnayişê ın ciniyun zeifunow, qê xelısnayişê ın kıjun feqirun o zeifuni, şıma ni vêjyêni hıerb?

76 – Ayig imun kêni ay, rêyê Humê’di ceng kên. êhl inkari zi rêyê tağuıtıdi ceng kên. Otirowse şıma (zi), ayig pêrr şêtun tepşêni aynunıdi ceng bıkerên. Çımçıra hıilê şêtun, qayim niyuw.

77 – Kendilerine, “Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin” denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bize azıcık bir müddet daha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık?” derler. Onlara de ki: “Dünya zevki ne de olsa azdır, ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez.”

78 – Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse “Bu, Allahtandır” derler, bir kötülüğe uğrarlarsa, “Bu, senin yüzündendir.” derler. Ey Muhammed! De ki: “Hepsi Allah’tandır.” Bu topluma ne oluyor ki, hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar?

79 – (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter.

80 – Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.

Column 2

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

 

Column 3

61 – Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Peygambere gelin!” denince, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

62 – Ya nasıl, elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince, hemen sana geldiler de: “Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik.” diye Allah’a yemin ediyorlar.

63 – Onlar, Allah’ın kalblerindekini bildiği kimselerdir; Onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir edecek güzel söz söyle!

64 – Biz hangi peygamberi gönderdikse, sırf Allah’ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah’ı affedici, merhametli bulurlardı.

65 – Hayır! Rabbine andolsun ki iş bildikleri gibi değil, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar.

66 – Eğer biz onlara: “Kendinizi öldürün, veya yurtlarınızdan çıkın.” diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapamazlardı. Fakat kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı, hem de daha sağlam olurdu.

67 – Ve o zaman elbette kendilerine katımızdan büyük mükafat verirdik.

68 – Ve onları elbette doğru yola iletirdik.

69 – Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır!

70 – Bu lütuf Allah’tandır. Bilen olarak Allah yeter.

71 – Ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi alınız. Onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya topyekün seferber olunuz.

72 – Şüphesiz içinizden bir kısmı vardır ki, pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse: “Allah bana lutfetti de onlarla beraber bulunmadım.” der.

73 – Ve eğer Allah’tan size bir lütuf ve zafer erişecek olsa, sizinle kendisi arasında hiç sevgi yokmuş gibi, bu sefer de hiç şüphesiz şöyle diyecek: “Ah ne olurdu, onlarla beraber olaydım da büyük murada ereydim.”

74 – O halde geçici dünya hayatını, ebedî ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz.

75 – Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: “Ey Rabbimiz! bizleri bu halkı zâlim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?

76 – İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır.

77 – Kendilerine, “Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin” denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bize azıcık bir müddet daha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık?” derler. Onlara de ki: “Dünya zevki ne de olsa azdır, ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez.”

78 – Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse “Bu, Allahtandır” derler, bir kötülüğe uğrarlarsa, “Bu, senin yüzündendir.” derler. Ey Muhammed! De ki: “Hepsi Allah’tandır.” Bu topluma ne oluyor ki, hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar?

79 – (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter.

80 – Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Nisa

81 – Sana “Peki” derler, fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden birtakımı, geceleyin (gündüz) söylemiş olduklarının tersini kurarlar. Allah onların geceleyin tasarladıklarını yazıyor. Sen onlara aldırma. Allah’a güven. Vekil olarak Allah yeter.

82 – Onlar hâlâ Kur’ân’ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah’tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.

83 – Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler, onu anlarlardı. Allah’ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız.

84 – (Ey Muhammed) Allah yolunda savaş! Sen ancak kendi yaptığından sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki, Allah kâfirlerin gücünü kırar. Hiç şüphesiz ki Allah kuvvet ve kudretçe çok daha güçlü, ve cezası daha çetindir.

85 – Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir.

86 – Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

87 – Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka biraraya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?

88 – O halde, siz niçin münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları günah yüzünden terslerine döndürdüğü halde Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için bir çıkış yolu bulamazsın.

89 – Onlar, küfür işledikleri gibi, sizin de küfür işleyip kendileriyle bir olmanızı arzu ettiler. Onun için, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün; Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin.

90 – Ancak o kimselere dokunmayın ki, sizinle aralarında anlaşma olan bir kavme sığınmış bulunurlar. Yahut ne sizinle, ne de kendi kavimleriyle savaşmayı gönüllerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelmişlerdir. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat kılardı, onlar da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, Allah, sizin için onlar aleyhine bir yol vermemiştir.

91 – Diğer birtakım kimseleri de bulacaksınız ki; hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak isterler. Fitne için her davet olunuşlarında onun içine başaşağı dalarlar. Eğer bunlar sizden çekinmezlerse, kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün. İşte bunlar aleyhinde size açık bir ferman verdik.

92 – Hata dışında bir mümin, diğer bir mümini öldüremez. Ve kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azad etmesi ve ölenin ailesine (varislerine) teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması müstesnadır. Eğer öldürülen, mümin olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, o zaman, öldürenin bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında antlaşma olan bir kavimden ise, öldürenin, ölenin ailesine diyet vermesi ve mümin bir köle azad etmesi gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tevbesinin kabulü için arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir. Allah, Alimdir (her şeyi bilendir), Hakimdir (hüküm ve hikmet sahibidir).

93 – Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır.

94 – Ey İman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman, mümini kâfirden ayırmak için iyice araştırın. Size selam veren kimseye, dünya hayatının menfaatini gözeterek, “Sen mümin değilsin” demeyin. Allah katında çok ganimetler var. İslâm’a ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyle idiniz. Sonra Allah size lutufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

95 – Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyle, oturanlardan üstün kıldı. Allah onların hepsine de cenneti vaad etmiştir. Bununla beraber Allah mücahitlere, oturanların üzerinde büyük bir ecir vermiştir.

96 – Kendi katından derece derece rütbeler, bir mağfiret ve rahmet vermiştir. Öyle ya, O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

97 – Melekler, kendilerine zulmeden kişilerin canlarını aldıklarında, onlara, “Ne işte idiniz?” derler. Onlar da: “Biz yer yüzünde zayıf kimselerdik.” derler. Melekler: “Allah’ın yeryüzü geniş değil miydi, siz de orada hicret etseydiniz ya?” derler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü gidiş yeridir.

98 – Ancak gerçekten aciz ve zayıf olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç…

99 – Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.

100 – Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de bulur. Her kim Allah’a ve Peygamberine hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, kuşkusuz onun mükafatı Allah’a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Column 2

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

 

Nisa

81 – Sana “Peki” derler, fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden birtakımı, geceleyin (gündüz) söylemiş olduklarının tersini kurarlar. Allah onların geceleyin tasarladıklarını yazıyor. Sen onlara aldırma. Allah’a güven. Vekil olarak Allah yeter.

82 – Onlar hâlâ Kur’ân’ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah’tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.

83 – Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler, onu anlarlardı. Allah’ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız.

84 – (Ey Muhammed) Allah yolunda savaş! Sen ancak kendi yaptığından sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki, Allah kâfirlerin gücünü kırar. Hiç şüphesiz ki Allah kuvvet ve kudretçe çok daha güçlü, ve cezası daha çetindir.

85 – Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir.

86 – Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

87 – Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka biraraya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?

88 – O halde, siz niçin münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları günah yüzünden terslerine döndürdüğü halde Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için bir çıkış yolu bulamazsın.

89 – Onlar, küfür işledikleri gibi, sizin de küfür işleyip kendileriyle bir olmanızı arzu ettiler. Onun için, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün; Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin.

90 – Ancak o kimselere dokunmayın ki, sizinle aralarında anlaşma olan bir kavme sığınmış bulunurlar. Yahut ne sizinle, ne de kendi kavimleriyle savaşmayı gönüllerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelmişlerdir. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat kılardı, onlar da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, Allah, sizin için onlar aleyhine bir yol vermemiştir.

91 – Diğer birtakım kimseleri de bulacaksınız ki; hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak isterler. Fitne için her davet olunuşlarında onun içine başaşağı dalarlar. Eğer bunlar sizden çekinmezlerse, kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün. İşte bunlar aleyhinde size açık bir ferman verdik.

92 – Hata dışında bir mümin, diğer bir mümini öldüremez. Ve kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azad etmesi ve ölenin ailesine (varislerine) teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması müstesnadır. Eğer öldürülen, mümin olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, o zaman, öldürenin bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında antlaşma olan bir kavimden ise, öldürenin, ölenin ailesine diyet vermesi ve mümin bir köle azad etmesi gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tevbesinin kabulü için arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir. Allah, Alimdir (her şeyi bilendir), Hakimdir (hüküm ve hikmet sahibidir).

93 – Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır.

94 – Ey İman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman, mümini kâfirden ayırmak için iyice araştırın. Size selam veren kimseye, dünya hayatının menfaatini gözeterek, “Sen mümin değilsin” demeyin. Allah katında çok ganimetler var. İslâm’a ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyle idiniz. Sonra Allah size lutufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

95 – Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyle, oturanlardan üstün kıldı. Allah onların hepsine de cenneti vaad etmiştir. Bununla beraber Allah mücahitlere, oturanların üzerinde büyük bir ecir vermiştir.

96 – Kendi katından derece derece rütbeler, bir mağfiret ve rahmet vermiştir. Öyle ya, O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

97 – Melekler, kendilerine zulmeden kişilerin canlarını aldıklarında, onlara, “Ne işte idiniz?” derler. Onlar da: “Biz yer yüzünde zayıf kimselerdik.” derler. Melekler: “Allah’ın yeryüzü geniş değil miydi, siz de orada hicret etseydiniz ya?” derler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü gidiş yeridir.

98 – Ancak gerçekten aciz ve zayıf olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç…

99 – Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.

100 – Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de bulur. Her kim Allah’a ve Peygamberine hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, kuşkusuz onun mükafatı Allah’a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Nisa

101 – Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Kuşkusuz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.

102 – Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

103 – O korkulu zamanda namazı kıldınız mı gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allah’ı zikredin. Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkanı ile kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır.

104 – Düşman topluluğunu takip etmede gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı çekiyorlar. Oysa siz Allah’tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

105 – Biz sana Kitab (Kur’ân)ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma!

106 – Allah’tan bağışlanmanı dile. Şüphesiz, Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

107 – Kendilerine hainlik edenleri savunma. Muhakkak Allah hain günahkârları sevmez.

108 – Bunlar, insanlardan (hainliklerini) gizlerler de, Allah’tan gizlemezler. Oysa O, geceleyin istemediği şeyi kurarlarken onların yanı başlarındadır. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.

109 – Haydi siz dünya hayatında onları savunuverdiniz (diyelim). Peki kıyamet gününde Allah’ın huzurunda onları kim savunacaktır? Yahut onlara kim vekil olacaktır?

110 – Kim bir kötülük işler, yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlanmasını dilerse, Allah’ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur.

111 – Kim bir kötülük işlerse, kendi nefsine kötülük etmiş olur. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, hikmet sahibidir.

112 – Kim bir hata veya bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

113 – Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir güruh seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana Kitab (Kur’an)ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah’ın sana olan lütfu büyüktür.

114 – Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emreden(ler)inki hariç, onların aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz.

115 – Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber’e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.

116 – Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah’a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düşmüştür.

117 – Onlar, Allah’ı bırakırlar da, yalnız dişilere taparlar. Böylece ancak inatçı şeytana tapmış olurlar.

118-119 – Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: “Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah’ın yaratışını değiştirecekler” dedi. Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur.

120 – Şeytan onlara vaad eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi, aldatmadan başka bir şey değildir.

Column 2

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

 

Nisa

101 – Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Kuşkusuz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.

102 – Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

103 – O korkulu zamanda namazı kıldınız mı gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allah’ı zikredin. Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkanı ile kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır.

104 – Düşman topluluğunu takip etmede gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı çekiyorlar. Oysa siz Allah’tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

105 – Biz sana Kitab (Kur’ân)ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma!

106 – Allah’tan bağışlanmanı dile. Şüphesiz, Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

107 – Kendilerine hainlik edenleri savunma. Muhakkak Allah hain günahkârları sevmez.

108 – Bunlar, insanlardan (hainliklerini) gizlerler de, Allah’tan gizlemezler. Oysa O, geceleyin istemediği şeyi kurarlarken onların yanı başlarındadır. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.

109 – Haydi siz dünya hayatında onları savunuverdiniz (diyelim). Peki kıyamet gününde Allah’ın huzurunda onları kim savunacaktır? Yahut onlara kim vekil olacaktır?

110 – Kim bir kötülük işler, yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlanmasını dilerse, Allah’ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur.

111 – Kim bir kötülük işlerse, kendi nefsine kötülük etmiş olur. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, hikmet sahibidir.

112 – Kim bir hata veya bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

113 – Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir güruh seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana Kitab (Kur’an)ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah’ın sana olan lütfu büyüktür.

114 – Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emreden(ler)inki hariç, onların aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz.

115 – Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber’e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.

116 – Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah’a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düşmüştür.

117 – Onlar, Allah’ı bırakırlar da, yalnız dişilere taparlar. Böylece ancak inatçı şeytana tapmış olurlar.

118-119 – Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: “Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah’ın yaratışını değiştirecekler” dedi. Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur.

120 – Şeytan onlara vaad eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi, aldatmadan başka bir şey değildir.

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Nisa

121 – Bunların varacakları yer cehennemdir. Ondan kurtulmak için çare bulamazlar.

122 – İman edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız, orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah’ın gerçek vaadidir. Allah’dan daha doğru sözlü kim olabilir?

123 – (İş), ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kötülük yapan, o yüzden cezalandırılır. O, kendisine Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir.

124 – Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar.

125 – İyilik yaparak kendisini Allah’a teslim eden ve İbrahim’in dinine dosdoğru olarak tâbi olan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim’i dost edinmişti.

126 – Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır.

127 – Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor: Yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikahlanmayı istemediğiniz öksüz kızlar ve zavallı çocuklara ve bir de yetimlere adaletle davranmanız hakkında Kitap’ta size okunan âyetler vardır. Sizin her yaptığınız iyiliği, muhakkak Allah bilir.

128 – Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

129 – Kadınlarınız arasında her yönden adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız buna güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan korunursanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

130 – Eğer karı-koca birbirlerinden ayrılacak olurlarsa, Allah, onların her birini geniş lutfuyla muhtaç bırakmaz. Allah’ın lutfu geniştir, hikmeti büyüktür.

131 – Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah’tan korkmanızı emrettik. Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, hamd ve senâ O’na yakışır.

132- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

133 – Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi giderir de başkalarını getirir. Ve Allah, buna kadirdir.

134 – Kim dünya nimetini isterse, bilsin ki dünya ve ahiret nimeti Allah katındadır. Allah her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi görendir.

135 – Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

136 – Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a, ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapıklığın en koyusuna düşmüş olur.

137 – İman edip sonra inkâr eden, sonra iman edip tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak, ne de doğru yola eriştirecektir.

138 – Münafıklara da haber ver ki, kendileri için çok acı bir azab vardır.

139 – Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.

140 – Allah size Kitab (Kur’an)da: “Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, o kâfirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Column 2

 

sssssssssssssssssssssssss

 

 

 

Column 3

121 – Bunların varacakları yer cehennemdir. Ondan kurtulmak için çare bulamazlar.

122 – İman edip iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız, orada ebedî olarak kalacaklardır. Bu, Allah’ın gerçek vaadidir. Allah’dan daha doğru sözlü kim olabilir?

123 – (İş), ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kötülük yapan, o yüzden cezalandırılır. O, kendisine Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir.

124 – Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar.

125 – İyilik yaparak kendisini Allah’a teslim eden ve İbrahim’in dinine dosdoğru olarak tâbi olan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim’i dost edinmişti.

126 – Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır.

127 – Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor: Yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikahlanmayı istemediğiniz öksüz kızlar ve zavallı çocuklara ve bir de yetimlere adaletle davranmanız hakkında Kitap’ta size okunan âyetler vardır. Sizin her yaptığınız iyiliği, muhakkak Allah bilir.

128 – Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

129 – Kadınlarınız arasında her yönden adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız buna güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan korunursanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

130 – Eğer karı-koca birbirlerinden ayrılacak olurlarsa, Allah, onların her birini geniş lutfuyla muhtaç bırakmaz. Allah’ın lutfu geniştir, hikmeti büyüktür.

131 – Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah’tan korkmanızı emrettik. Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, hamd ve senâ O’na yakışır.

132- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

133 – Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi giderir de başkalarını getirir. Ve Allah, buna kadirdir.

134 – Kim dünya nimetini isterse, bilsin ki dünya ve ahiret nimeti Allah katındadır. Allah her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi görendir.

135 – Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

136 – Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a, ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapıklığın en koyusuna düşmüş olur.

137 – İman edip sonra inkâr eden, sonra iman edip tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak, ne de doğru yola eriştirecektir.

138 – Münafıklara da haber ver ki, kendileri için çok acı bir azab vardır.

139 – Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.

140 – Allah size Kitab (Kur’an)da: “Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, o kâfirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirdi. Muhakkak ki Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Tab content…

TI Zi ÇiK BINIS