Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ

Ayetun Qurun Huma Tewsir Kenu

Posted by
/ / Leave a comment

Ayetun Qurun Huma Tewsir Kenu

kurani-kerimElif, Lam, Ra. (Inı Qurun) owtiri yow Kıtabug. Ayêt yi, ow Huma’wug wahar huıkım o Hikmêtow o hemı çira wahar xeverow pê Yi muhkem têpşiyê, barcınê zi (piyorê ayetun Yi) yowıb yow hêt yira tewsir biyi. (HUD;1)


Owtirow , Bie Humê çayiri i’badet mekerên. Raşta zi Ez, hêt Yira (Humê’yra), yow muıjdıkara o yow iqazkara;(HUD:2)

Hanik ma Yi (Qurun) ın qêdıra, e’lêni ser ard war. Bie şêk Huma. kumi bıwazuwse ayi erzenuw rêyow raşt ser. (HAC/16)

O, Huma ayetun xuı şımari tewsir kenuw. Huma, (Mesla çıtawa ayê) zahf hol zun, hurr wahar yow huıkım o hikmêtow.. (NUR/18)

Huma(wıg), Kıtab (Qur’un)  şımari tefsir kerduw arduw war, (ınêra pê çıra) ez bie Yi bıgêri yownê hakım? Ayig Ma kıtab dow yin, ayi zuni ow Qur’un, (Rabb yin hetra) Rabb yinra hıeqi ser umyow war. Owtirow se qet’a Tı, ayig hê miyun yow şêk/şuıpidê aynunra meb. (EN’AM/114)

Elif, Lam, Ra. (Inı Qurun) owtiri yow Kıtabug. Ayêt yi, ow Huma’wug wahar huıkım o Hikmêtow o hemı çira wahar xeverow pê Yi muhkem têpşiyê, barcınê zi (piyorê ayetun Yi) yowıb yow hêt yira tewsir biyi. (HUD;1)

Ma, ın Qurun ina herayi ser tewsir kênig, (wa ın qêdıra) rêyê ay wahar suijun bı vêjiyuw raştı.  (EN’AM/55)

Qwog, qê şıma ay astarêyig bêjıd o tariyiyê behrıd şıma pê rêyê xuı winêni, aynuni xelq kenu, ow Wuı’wu (Huma’wu) . Bi şêk/şuıpi Ma, qê ow qumıg wahar zunayişo qê aynuni ayetun (Xuı ın qêdıra) herayi ser tewsir kerda. (EN’AM/97)

Vajıg: “Quwwêt Yi (Quwwêt Humê’y) rasenu pırawıg Wuı, sêr şımara o bin lıngunşımara şımari e’zab bışawu, ya zi, şıma letıkeruw o pê tikiyiyê şıma e’zab bıduw tikiyê şıma.” Bıunyên Ma, ayetun xuı sêni tenıkiy (İnceden inceye) ser tewsir kênig, wa yin holo hol fum bıkêri (wa hola hol yin sarı queru). (EN’AM/65)

Hanik rêyê Humê şımawo raşt ınowu. Bi şêk/şuıpi ow qumıg  vir xuı anu ca o ınêra i’bret genuw, Ma qê ayi, ayetun (Xuı) ın qêdıra herayi ser tewsir kêrda. (EN’AM/126)

Wazênig pê fêk xuı Nuır Humê hunakêri. Hıel bık hıel qafıri ni waziz zi (Wuêş yina zi ni şiyeruwı zi se) Huma Nuır Xuı benuw serı (kenuw tamum.) (SAF/8)

Gellê isuni! Şımari Rabb şımara yow dêlilo  o yow Nuırow e’lêni (Humê’ra) umyow war. (NİSA/174)

Hanik Ma ın qêdıra Tı’rı zi emır Xuı’ra Qur’un wehy kerdu. Zobinê ni Tı, Kıtab çıtawu? İmun çıtawu? ni zunêni. Labelê Ma Yi (Ma Qur’un) kerduw yow Nuır. Ma pê Yi (pê Qurun ) qulun Xuı’ra kumi bıwazı ayi rasnêni rêyow raşt.  Bi şêk/şuıpiyig Tı zi isunun bêni yow rêyow raşt.  (ŞURA/52)

Hin Humê’yır, Qasud Yir o ow Nuır’ıg (Qur’un’ıg) Ma arduw war ayir imun bıkerên.  Huma, kerdenê şımara xeverdaruw.. (TEGABÜN/8)

Gellê isuni! Şımari Rabb şımara yow neshat, qê dêrd zerunır yow şifa, qê Mu’minunır yow hidayet o yow rehmet umyowuw. (YUNUS/57)

In Qur’un, pê akerdış nuır çımun qêlb isunun o, pê ow qumıg wazenug wa qet’i ser yow zunayişê/malumatiyê yin bıbuw , qê ınuni zi yow hidayetuw, yow rehmetuw. (CASİYE/20)

Tı, ımuıd nikerdênıg ın Kıtab Tı’ri wehy benuw.. In (Qur’un) uncax Rabb tıra yow rehmeta. Owtiro se qet’a paşt medı qafırun ! (KASAS/86)

Wextag Tı yow ayet(ag wêş yina şına tı ayê) ni ardse,ow wext vuni; Tı qê itara ow cara ari niduni, Tı zi vajıg; “Ez tênıka owıg Rabb mıra Mır vehy benuw, bena tabi ayi. Hanik piyorê ın Qur’un, ay basirêtig Rabb şımara yêni war, ayê (ow beyanıg çim qêlb şıma kenu a, owo), ow qumıg imun kenuw qê aynuniri yow hidayeta, yow rehmeta.(A’RAF/203)

Huma (ın) Kıtab, (yow) qala en rınd, dıyın (zê holi-xrabi, şew o ruej, sia wo spi…o xuı miyunıdı zi ahêngi ser ardu war. Yira (Kıtabra), ayig qimet duni Rabb xuı ayi xof kêni. Barcınê zi çermê yini zi o qêlb yini zi vêr zıkır (Kıtab) Humê’yid benuw nerm. Hanik ın, rehbêr Humê’wo. Huma pê Yi, kumi bıwazuw ayi vejenuw rêyow raşt ser. Huma, her kumıgı şaş kerduwse zi, hin çow nişkenuw rêyow raşt bı muejnuw ayi. (Cir rêyow raşt çinikuw.) (ZÜMMER/23)

Hım yin gueş na qala rınd ser (ina yow şans diya yin)  hımı zi yin, ow Huma’wıg layiq Hıemdow rasyêyi rêyê Yi ser. (HAC/24)

(Ow) Huma’wıg Qur’un tıri kerduw farz ow, helbet vêr tı (hênê) çarnenuw ow cawıg ver çarniyenuw cı, vêr tı çarnenuw ow ca. Vajıg: “Rabb mı, kumıg pê hidayêt umyow ayo o, kumıg how miyun delalêtido aynuni, en hol wuı zunu.” (KASAS/85)

Kur’an’ı Allah Açıklar

kurani-kerimElif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap’tır (ki: (HUD;1)


Öyle ki, Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben, sizi O’nun tarafından uyaran ve müjdeleyenim;(HUD:2)

İşte biz onu (Kur’ân’ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. (HAC/16)

Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. (NUR/18)

Allah, size Kitab’ı (Kur’ân’ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur’ân’ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. (EN’AM/114)

Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır (HUD/1)

Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. (EN’AM/55)

Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O’dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN’AM/97)

De ki: “O’nun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azab göndermeye, yahut sizi fırkalara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter”. Bak, âyetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki, onlar iyice anlasınlar. (EN’AM/65)

İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz, hatırlayıp ibret alan bir kavim için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN’AM/126)

Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. (SAF/8)

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. (NİSA/174)

İşte biz böylece sana da emrimizden Kur’ân’ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir? İman nedir? bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun. (ŞURA/52)

Artık Allah’a, Resulüne ve indirdiğimiz nura (Kur’ân’a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (TEGABÜN/8)

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. (YUNUS/57)

Bu (Kur’an) insanların kalb gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum için de hidâyet ve rahmettir. (CASİYE/20)

Sen, bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kâfirlere arka çıkma! (KASAS/86)

Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur’ân, Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için hidayettir, rahmettir. (A’RAF/203)

Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah’ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. (ZÜMMER/23)

Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah’ın) yoluna eriştirilmişlerdir. (HAC/24)

Kur’ân’ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: “Rabbim, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir.” (KASAS/85)

Leave a comment