Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ
Posted by
/ /

Gêrêni Din Bimusni Humê'y

Allah'a Din Ogretmeye calisiyorlar


kuran diniQur’un’ıd yow ayetê Surê Hucurat’ıd yow hikmetêga pil esta. Ina ayet, ına Suredi ayeta 16’inawa. Ina ayetê Surê Hucurat’ıd, Humatala ına emır dunu piyexmêr xuı(1);(1)“Yinra ina vaj: Şıma gêrêni din bımusniy Humê’y? Ow Huma’wıg ıezmun o riy ıerdıd çıta estuw se (piyorê yin) zun. Her çiyra en hol Huma, zun.”

Duêl isun ehndêkıg qimetra  kotıg, ına qalê Humê’y qê yinir vajiyawa. İsun, ay Piyexmerunıg rındiy o holi mueta yin, yin gêrê dersê din o dersê teqwa  bıdi ay piyexmerun xuı. İtadı zi ni wındêrti, gêrê dersê din bıdi Humê’yi zi.

Ina bie têrbiyiyê düel isun, çoy finena miyun yow tersêkow bie qêyas. Qur’un’ıd ına wazyet, zahfi cad umyawa zun.(Zahfi cadıdı zi Humê’y ınê Qur’un’ıd vata..).

Bie şarmiy o bi hıeya, vera Humê’y vındêrti, o, gêrê din bımusni Humê’y.  O, ınêra zi yin xuı têpya niguıreta.

 

Dê hêla buniyên ın misalunra;

“Humê’yir misalun miyarên; Huma zun, şıma nizuni. (Nahl/74) ” O, ” Ni çikog how ri ıerdıd o Huma  ayê nizun o şıma xeverê ayê duni Humê’y? (Rad/33)” O “Şıma dahanê hol zuni, ni Huma? (Bakara/140)

piyorê faturê Din Humê’yir vetib, labelê  ayig nımê Humê’yra hegemoni kerda aynunıri zi pilli nısyawa o yin qimet diyuw! Qur’un; ın hegomaniyciyunra vunu Şüreka. (Ayig Humê vera [nımê Humê’ra] yow guırı kêni o Humêr şierıkun vinêni ın ayi.) O, Huma vunu ” Ni şurakê ınuni êsti? g, Yinır,  çikog Humê‘y Dinıd kerdu hıerum ayi kêni şer’at?” (Şura/21)  Dinra guıretişi keramat, tênıka how xewatê rêyê Humê serıdow, o isun tepıştu, Humê vera gêrenu xewat bıkeru.(o ınê ser xêwtiyowo)
Ma yow hetra vuni Huma o ma ınê ser qıêyum qeldêni,  het bin ra zi,aya dunyag Huma qet’a niwazenu ma gêrêni kıj aya dunyab o, ma umyê ın hıal, ına ın qêdı ez nizuna sêni vajyena. Zobınê ına yownê qêdı seni quena çoy sarı?

Hanik ına cêmyeta biye têrbig ma kerda pil, mayi ıni, ma geraka zi bınêkêz Humê’yra bıtêrsi.

Wahar Din, Ow quıdretıg din ardu warow o, Din xuı pawenu  (Vuı) Qur’un’ra xever dun mawuıg;  Şürekatiyag Din muısnena Yi, aya şurekati qê şurekatiyê xuı, dı hıew sebeb ana ma ver.

Sebebê yina ıewuıldiy ınava: Yin vuni; Qur’un’ıd her çiy çiniku. Inêra zi dêrd o zehmêti piyor ınêra vêjyêni.Inêrazi pê gera ma zi çik vajı. Zobınê ni nibenu.

Inê sera zi Huma mara ınê vunu; Çikog Din Qur’un’ra  dunu isun, ay piyorê yi Qur’un’ıd estu o, Qur’un, çikız nımti niverdenu. Huma Qur’un’ıd ınê mara zahf safi ser vunu. o Qur’un  ınêd, yow çikog qê dermun tıwaji ayê xuıva pêy erzenu; “Ma, Kıtabıd yow çıkız kıem niverdawuz. (En’am/38)

Qur’un kêm niyuw. Inê sera zig; Qur’un qet’a  niverdawu isun dinser yow fıtwa veju o, hıelal o hıerum seri zi bie Vuehy qet’a ni verdawu va çikız vaji. Qur’un tımotım vera ınê vındertu.  (Qê ınê buniyên Surê Yunus/49 o Surê Nahl/116-117)

Ayig kaşuna din muısnêni Humê Sebêb aynunow dıyinız ınawa;
Vuni; Qur’un; Muığlaku/çow tawê tıra nizun, her çiyra tıki çik guıretu, me’nê Yi zuara, bie yownê kıtab ya zi bie watê  yownê kêsi  çow tawê tıra sadır nikenu. Mela pê kıtabu binun biwuniyug o çow tawê tıra fum bıkeru.
***Kêlmê Muığlak yena ına me’na; Mucmel/zuar tıra fum benu.


Hıelbık Huma Qur’un’ıd ınê ser mara ın qêdı vunu; Qur’un,  yow kıtabêkow Mufassalu. Me’nê ınê zi ınawag; Wuı (Qur’un)  zahf her çiyra xever dunu o, otıri yow kıtabêgow piyorê i’lımra safi sera xever dunu. (Buniyên Surê En’am/114)

Kum vaju me’nê Qur’un çow nizun se, wuı qet’a ğilaf vunu. Ow ına yow buetuna, êhl inkar Qur’un’ır vatêni ın kıtab, Kıtab yawuıniyow (tırkiyê yawuni :çöl’a) o ın qêdıra çımuır eştên Qur’un, êhl Şuıreka zi se wuendiş Yi, bestên otiri yow cêmag o çow nişkêni ınê sera zi tawêvaju.

Vera ın wazyêt yin sera zi Qur’un’ız ınêvunu; ” Şımari sund vunenag Ma ın Qur’un kerduw yow kıtabêgow rehet, wa şıma pêınê akıli xuı bışuığılni o şıma pê neshat biyêri. Çow çinikuw xuır bıwunow (o) pê nashat biyeru? (Qemer/17,22,32,40)”

Welhıesıl;
Wextag huıkım Humê’y destra gerya se, ow wext qet’a çow lêr benu zerê çalê şirk. Xelısnayiş ın guıri zi çinikuw.
Sênig Huma yow se, Din yow se, Huıkımız tênıka yow cara yenu. Ow cêy huıkımı zi ayê Qur’un’ow. Din Têwhid bie ınêyi qawuıl nibenu, ına mesla  qet’a ınê mara vuna.

Gêrêni Din Bimusni Humê'yi

Allah'a Din Ogretmeye calisiyorlar

kuran dini

Kuran’ın Hucurat Suresinde bir ayet hikmetle doludur.Bu ayet Surenin 16. ayetidir. Hucurat Suresinin bu 16. ayetinde Allahu Teala Peygambere şu emri veriyor(1);(1)“Onlara şöyle de: Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? O Allah ki göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Allah her şeyi en iyi bilendir.”

İnsanoğlu bu serzenişin muhatabı olacak kadar düşebilmiştir. İnsan, kendisine iyiyi ve güzeli öğreten Peygamberlere din dersi, takva dersi vermeye kalkmakla kalmamış, aynı zamanda dinin sahibi olan Allah’a da, din öğretmeye yeltenmiştir.

İnsanoğlunun dehşete düşüren bu küstahlığı, Kuran’ın bir çok ayetinde dile getirilmiştir.

Utanmadan-sıkılmadan yaradanın karşısına dikilip, Ona, dinini öğretme cüretini gösterebilmiştir.

 

Şuradaki örneklere bir bakın;

Allah’a örnekler vermeye kalkmayın; Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Nahl/74)” Ve “Yoksa Allah’a yeryüzünde bilmediği şeyleri mi haber veriyorsunuz? (Rad/33)” Ve “Siz mi daha iyi bilirsiniz, Allah mı? (Bakara/140)
Dinin faturası hep Allah’a çıkarılmış, ama kotarıcısı hep Allah adına hegemonya kuranlar olmuştur! Kuran; bu hegemonyacılara Şüreka (Allah’a ortak koşulanlar, Allah yerine iş görmeye kalkanlar) diyor:” Yoksa onların şürekası mı vak? Ki onlara, dinden, Allah’ın izin vermediği şeyi şeriatleştiriyorlar?” (Şura/21) Dinden ilham almak, Allah için çalışmaya bağlıyken, insan tutmuş, Allah yerine iş görmeye çalışmıştı.
Bizler bir yandan Allah diye kıyametler koparırken, öteki yandan da, Allah’ın asla istemediği bir dünyanın çocukları haline gelmiş olmamızı başka nasıl izah edebiliriz?.

İşte bu küstahlığın yetiştirdiği bir toplumun bireyleri olarak, azıcık ta olsa Allah’tan korkmalıyız.

Dinin sahibi, Koruyucusu ve indiricisi olan kudret (Allah); Şürekacılığın Kendi’sine din öğretmeye kalkmasında kullanılan bahanelerin, yine Kuran’da beyan ettiği gibi, iki ana başlık altında toplanacağını bize haber vermektedir.

İlk bahane şudur;Kuran’da her şey yoktur.Dolayısıyla sıkıntılar, problemler doğmaktadır, Biz de bir şeyler söylemeliyiz vs. diyorlar.

Buna Karşılık olarak Allah ise; Dinin insanlara verebileceği her şeyi, en ince detaylarıyla Kuran’da vermiştir.Kuran’da Allah bunu, açık ve net bir biçimde bize bildiriyor; “Biz, Kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmamışızdır. (En’am/38)

Eksik bırakılmadığı içindir ki; Kuran, insanın din adına kural üretmesine, vahyin tespitleri dışında helal-haram üretmesine şiddetle karşı çıkmıştır. (Bkz. Yunus/49 ve Nahl/116-117)

Allah’a din öğretmeye gerekçe gösterilen bahanelerden ikincisi ise şöyledir;
Kuran; muğlaktır/açık değildir, özettir, anlaşılması zordur, yan kaynaklarla ancak alaşılabilir hale getirilebilir.

*** Muğlak;kelime itibariyle Mücmel,anlaşılması zor anlamına gelir

Oysaki Allah Kuran’da şöyle der; Kuran; Mufassal bir kitaptır.Yani detaylı, açık-secik bilgi veren bir kitaptır. (Bakınız En’am/114)

Kuran’ın anlaşılmaz olduğunu iddia etmek; Açık bir iftiradır.Büyük bir yalandır. İnkarcılar O’nu, çöl kitabı diye karalardı, Şürekacılar ise; O’nun okunuşunu anlaşılmaz merasimlere bağladılar.

Onların bu yalanlarına karşılık Kuran; “Yemin olsun ki biz bu Kuran’ı düşünülüp öğüt alınması için gerçekten kolaylaştırmışızdır.Yok mu okuyup öğüt alacak? (Kamer/17,22,32,40)”

Netice itibariyle;
Hükmü Allah’ın elinden aldığınızda, şirk çukuruna yuvarlanmanız kaçınılmazdır.
Allah tek, Din tek olduğu gibi, dinin kaynağı da tektir.Ve Tevhid, bu tekleri hiç zedelemeden kabul etmektir.Sponsor

İletişim

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Konu

    İletiniz