Zazakivaj

Qur'un

Qur'un

Zazaki Meal Qur'un, dunyadi tênika sitê madi esta. Ez wazenag simazi past bidi ma...

Bajar

Bajari Zazayun

Bunên Zazêy ma Tirkiye’di kumcadi cuwyên? (Bingöl-Diyarbakir-Dersim-Kayseri-Urfa-Malatya Elazig...)

zwun

Zun Zazayun

Zun ma ser, zahf chik nisyow. Hama inig nisyê, inunra yowyê yiz zi yow binun nitepsêni...

SerpelZazaki MealZun ZazakiMaqalêyi mıMedyaDerhıeq Qur'un'ıdZazaki Xutbê

Zazakisozluk.com

Qê Ferhengê Zazaki Buniyên Hêt Raştra >>>

ONLÌNE- FERHENGÊ ZAZAKÌ

Qasuıd’ır Taat Çıtawu?

Posted by
/ / 2 Comments

Qasuıd’ır Taat Çıtawu?

Ina owtiri yow meslawag, ay êhl Sunnêtig êhl Kıtabrayê yin o êhl Şia, sêni yê xerıpnawa, çımun xuıra bıvinê! 

Qasuıd-2

Vatışi RESUL yena me’nê Qasuıd. êla Qasuıd çı guırı kenuw; Mesajıg diyow yi wuı ayê, kum ser yow wasfı diyow yi se, rasnenuw aynuni. Qurun’ıd ın wasfira vajyenuw piyexmêrtiy (vajyenuw Qasuıdiy). Owtirow se Qasuıdır taat kerdış kumir taat kerdışa?

Sımarı zi verapersê(cevab) ına persayiş zahf eşkıra niyawa? 

Eg şıma hamara zi fe’m nikerduw se, owtirow se buniyên ıni ayetun;

Ina ayeta e’wuıldiy, verapersê persayişê mawa vêrina:
“Kum Qasuıdır taat bıkeruwse, Humê’yır taat kerduw. Kumı zi tıra rı çarnow a se (wa bızunıg), Ma tı yin sera yow cenun (bekçi) ni şawuıtuw.”[Nisa,80]
–Hamara zi Kum Êşkenuw Vajuw; “Qasuıd’ıri Taat Hedisun’ır Taatuw, Humê’yrı zi Taat Qurun’ıri Taatuw?

Ayig vuni qalê Qasuıd Hediysa ayi, ıni ayetun çırrê ni wunêni?

Surê Hakka

40- Muıheqeq wuı(Qurun); qet’i ser qalê ay qasuid wahar şerêfa.
41- O wuı(Qurun), qalê yow şayir niyawa. Şıma çıqas tay imun kêni?
42- Qalê yow qiahinı zi niyawa. Şıma çıqası zi tay aqıl xuı şığuılnêni?
43- RAABİL A’LEMİNRA UMYOW WUAR.
44- Eg wuı vera Ma; tikiy qalun miyun ın kerdênse,
45- Helbet Ma; yi, quwwetra tepıştên.
46- Barcınê zi, bie şêk Ma dumarê gunn yi(şax  damar) kerıfnên.
47- Ow wext şımara yow kesı zi ni êşkêni vera ınê bı vınderuw.
48- Hıeqiqatıd wuı(Qurun); qê muıttaqiyunıri yow neshatıwêkow.
49- Ma zi zuni miyun şımadi ayig yi zuırnêni ayi êsti.
50- O, muıheqeqıg wuı(Qurun); qê kafırun yow qehıryayişa.
51- Bie şêk/şuıpig wuı(Qurun); qet’i ser yow hıeqiqata.

 

Pekala, Rabb Qasuıd’ra yir çıta umyow war?  Hedis umyê war ya Qurun?

Surê Enam
19- Vajıg: “Şahadiy ser kumyow çiy huırr piluw?”. Vajıg: “Huma, bênatê mı wo şımad şahaduw o IN QURUN MIRİ VEHY BİYUWUIG, EZ PÊ YI HIM ŞIMA, HIMI Zİ BAD ŞIMA RASA KUMİ SE HEMIKÊS PÊ Yİ İQAZ BIKÊRİ.  Raşta zi şıma  bie Humê’y tikiynê Humêy êsti, ınêri şıma şahadi kêniy?” Vajıg: “Ez ınêri şahadiy nikena”. “Wuı, tırık tênıka têyna yow ilahêkow ilâhtır o vaj; raşta zi ez, aynunig şıma Humê’yır şiyerık tepşêni ez aynunra  duira.”


Dinıdi Cêy PiyexmêrYowne ayet:

1- Aya astarag yena wuar yêr sundıbug,
2- Heval şıma rêyı ser ni kotuw o har ni biyuw.
3- Wuı, nês xuıra (xuı ser) qal nikenuw.
4- Ow (vatê yi), tênıka ow wehyig benuw owow (ow wehiyuw ).[Necm Suresi]
–Ow Qasuıd’ıg vatê yi tênıka wehyuw ayir taat, sêni Humê’yır taatra cie ser benuw. Ow wehyig yenuw wuar ayi kum şawenuw, sêni ınê sera zi aqıl xuı ni şuığılnêni?

Yownê ayeta bin:
“(Hanik) INİ, HUIDID HUMÊ’YÊ. Kum Humê o Qasuıd yiri taat bıkeruw se, (Huma) ayi erzenuw ow cennetıg bin yira ruı/laa şınuv, (o) yinıg ujadi ebedıl ebed munêni yin erzenuw uja. Hanik xelasiya pli o zerwuêşi ınawa” [Nisa,13]
–Se vunu Huma ına ayetıd: HANİK INİ HUIDID HUMÊ’YÊ. Ni vunu ıni huıdıd Humê o Piyexmêr’ê. Vunu ıni huıdıd Humê’yê o ınê dıma zi vubu Humê o Piyexmêr’ıri taat bıkerên. Şıma zi vinênıg itad “Huma o Piyexmêr’ır taat”ra mexsed; semêd huıdıd Humê’yra Humê’yır taatuw.

Yownê ayet:
“Qet’i ser ma zunig, vatê yin, raşta zi tı qehırnenuw. Hıeqiqatıdi yin, tı ni zuirnêni, Doğrusu onlar, seni yalanlamıyorlar, tênıka ay zalımi, ayetun Humê inkar kêni.” [Enam, 33]

–Ayig vera Qasuıd vındêni ayi, hıeqiqatıd vera ayetun vındeni ni vera hedisun?

O ına mesla ser, ay ayêt binı zi ınêy…
Surê Enbiya
45-Vajıg: ‘EZ ŞIMA TÊNIKA PÊ WEHY İQAZ KENA’. Wextag iqaz biy, vêng wehy nişınuw kerrun.

Surê Mayda
99 – Guırê Qasuıd,TÊNIKA TÊBLİĞKERDIŞA. Huma, eşkırakerdışê şıma zi nımnayişiyê şıma zi zunuw.

Surê Mayda
67-Ya Qasuıd! Owıg Rabb tıra Tıri umyowu, ayi tebliğ bıker. Eg tı ınê nikêri se, tı ın qêdıra Qasuıdiyê yi tebliğ nikerda. Huma Tı isununra (muıheqeq) pawenu. Hıeqiqatawag Huma, ayig qafırtiy kêni aynun nierzenuw rêyı ser.

Surê Cınd
23- “AYAG EZ ÊŞKENA BIKÊR AYA INAVAG; “OWIG HUMÊ’RA UMYOW AYİ EZ ŞIMARA VAJİ O EZ QASUIDİYÊ Yİ BİARİ CAA.” ” Hin kum, Huma o Qasuıd yiri sarı wueraduw se, yinıri ebedıl ebed adır cehnımi estuwıg yin ujadi munêni.

Surê Şura
48- EG PÊ XUI CIKÊRİSE, MA TI YİNIR CENUN(BEKÇİ) NİŞAWUITUW. WASFÊ TI, TÊNIKA TÊBLİĞKERDIŞA. Ma rehmê xuı dêst xuıra isununır bınê bıziyedinse, ayêr bêni şaa. Eg, kerdenê destun yinra yow xrabi bırasuw yinse, isun cadı zi benuw numquar munenuw.

Surê En’am
33- “Qet’i ser ma zunig, vatê yin, raşta zi tı qehırnenuw. Hıeqiqatıdi yin, tı ni zuirnêni, Doğrusu onlar, seni yalanlamıyorlar, tênıka ay zalımi, ayetun Humê inkar kêni.”

Surê En’am
51- Ayig vêr Rabb xuıdi aridayişra tersêni aynuni pê Qurun iqaz bıker. Qê yınıri bie Humê, ni yow wêliy ni zi yow şef’atkar estuw. (In qêdıra) Benug yin Humê’yra bıtêrsi.

Surê Qaf
45- Ma (hola hol) zunig yin hê vuni se; o, tı yin sera yow zuardest(diktatör) niyi. OW TİROSE, AYİG WE’D MIRA TERSÊNİ, PÊ QURUN AYNUNİR NESHIET BIKER/YİN VİR FİN.

EXLAQ PİYEXMÊR QURUN’IB…

Surê En’am
allah-allah
50- “Vajıg: “Ez şımara nivuna xıznê Humê hê mı hetıdê. Ez ğêybı zi nizuna. O, ez şımara niwuna zi ez yow melega. EZ TÊNIKA OWUIG MIRİ WEHY BİYUW, EZ BİYAWA TABİY AY. ” Vajıg: “Quar ow çım akerdı çırrê bêniy zêpiy? Qet şıma aqıl xuı zi ni şuığılnêni?”

Surê A’raf
203- Wextag tı yinıri yow ayet niardıse vuni; “Tı itara uwjara bıardên piyser ya”.  Vajıg “EZ TÊNIKA OWUIG MIRİ WEHY BİYUW, EZ BİYAWA TABİY AY. Ina Rabb şımara yow destbêriyê aqılkerdışa (destbêriyê aqılkerdışa=akletme/kavrama yeteneği), Ow qumıg imun kenuw aynuni erzenuw rêyow raşt o qê yinıri yow rehmeta.”

Surê Ahkaf
9- “Vajıg: ” Ez xuı ser(türedi) yow Qasuıd niyawa. Sebenuw mı wo şıma, ez ınê zi nizuna. EZ TÊNIKA OWIG MIRİ WEHY BENUW, EZ BENA TABİY AY. O, ez bie e’lel eşkırı yow Qasuıd, tawê niyawa. ”

INİ AYÊTİG HIETANA İTA MI NİŞTİ INİ ŞIMARİ BÊSİ. EG ŞIMA HAMMARA Zİ NUMQUARİ KÊNİSE, EZ ŞIMARİ YOWNÊ AYET NISENA. INA AYET INA MESLA SER, QUM ÊHL SUINNÊT OW QUM Şİ’A  ‘Rİ ZAHF HOL BENA YOW CEWAB !

Aya Ayetı zi Inawa;
Surê Towbiy
1- (Ina,) Ay muışrigig şıma tedı umişi kerda(anlaşma) qê aynuniri Huma o Qasuıd yira qet’i yow iqaza.
–INKÊ SURÊ TOWBİ, VIRAŞTÊ HUMÊ O PİYEXMÊR PİYAWA?

Eg Humê’yır taat Qurun’ır taatuw o, Piyexmêr’ırı zi taat hedisunır taatuwse, otirowse Surê Towbi ayetun o hedisunra umyawa raştı.

Hıeqiqatıd ayig piyexmêr’ır taatra hedisun fum keni ayi, ınera pê hamara zi eg ına vatê xuıdi lıng şuni xuı verse, ma hin zunig mexsêd yin, rezê Humê niyawa. Eg yin ına hıeqiqat bıêrzi xuıwa pê se, wa bızunig ın qêdıra yin Humê ınkar kerduw o yin biy kafır. Ina fieğlê yin, bênatê Humê wo Piyexmêr akerdışa.

Surê Nisâ
150- Ayig Huma o Qasuıd yi inkar kên, (o) ayig wazên bênatê Huma o Qasuıd yi cieser bifin, ayir vuni “Ma tikiyê yıri imun kêni (o) tikiyê yi ni şinasnêni” ıni wo ayig vuni ma bênatê ın wırdunıd yow rêyı tepşêni ,
151- Hanik ıni, raştazi qafıri. Ma qê kafırun yow e’zabêkow êlim kerduw hıezır.
152- Ayig Humê o Qasuıd yiri imun kêni o miyun piyexmerun yidi ferq ni vinêni, hanik ecır aynun (qet’i ser) diyenuw yin. Huma  Ğefuruw , Rehiymuw.

HUIKIM O DİN, TÊNIKA E’YID HUMÊ’WO.!

Surê En’am
67- Vajıg: “EZ, RAŞTA Zİ RABB XUIRA HA YOW BELGÊKOW QET’İ SERA, LABELÊ ŞIMA, Yİ (QURUN)RA WA INA YOW ZUIRA. OW(E’ZAB)IG ŞIMA WAZÊNIG WA LEZ ŞIMARİ BİERUW OW, MI HETID NİYUW. HUIKIM TÊNIKA INÊ HUMÊ’WO. WUI, XEVERA RAŞTQİN DUNUW O, OWIG (HIEQ OW NEHEQİ) CESİER FİNENUW,  WUI, TORR XÊRİNÊ (en hayırlısı) AYNUNOW.”
Surê Wuısif
40- Bie Humê’y ayig şıma xuıri kêrdi ma’buıd ayi, nımowıg şıma wo pirıkun xuı şıma pê zuırunra  xuı ser now yina, ıni, bie ay(puıtun)ra tawê niyi. Humê, qê ma’buıdiyê ınuniri yow dêlilı zi ni arda war. HUIKIM TÊNIKA INÊ HUMÊ’WO. WUI, MARİ BİE XUI, ÇOYİR KULATİ KERDIŞ MAR EMIR NİKERDA. DIN’OW TOWR RAŞT, HANİK INOWO, LABELÊ ZAHFİYÊ İSUNİ INÊ NİZUNİ.
Surê Wuısif
67- O, vajıg: Laji mı, şıma piyor yow berra meşiyerê zerı, cia cia berunra şiyerên zerı. Pa ınêwa, VÊR HUMÊ’YID YOW FAYDÊ MI NİGINENUW ŞIMA. HUIKIM TÊNIKA INÊ HUMÊ’WO.  MI, TEVEKEL KERD YI. AYİG TEVEKEL KÊNİ AYİZİ WA TÊNIKA TEVEKEL BIKÊRİ YÎ.
Surê Kehf
26- Vajıg: Yin çendêk fum kêni ınê towr hol Huma zunu. Zunayê ıerd o ıezmun  ayê Humê’wo. Wuı, çı rınd vinenu, çı rınd eşnawenu. Bie Yi, wêli ınun çinikuw. WUI, ÇOYİ Zİ HUIKIM XUID, XUIRİ NİKENUW ŞİYERIK.
Surê Zümer
3- Bal bıker(Dikkat et), Dinêkow xalıs tênıka ınê Humê’wo.  Ayig Yi ca verdên o xuır vêliyun kêni rehber vuni: “Ma yinıri i’badet kênig wa yin ma Humê’yra nızdi bıkêri.”  Bie şêk Huma, çikog yin miyun xuıd ser koti miyun yow ni umişi ser, ınê ser Wuı huıkım xuı dunuw.  Bie şêk Huma, zuırkerun o êhl inkar, rêyow raşt ser ni erzenuw.
Surê Nehl
52- Ierd o ıezmunıd çıta estuw se, piyorê yin ınê Yi’yê (ınê Humê’yê). Taatı zi tımo tım ınê Yiwo. Ni şıma bie Humê yownê kêsra tersêni?

 

Surê Yınısi
15- In guırı ına qêdırawag, wextag ayêt Ma’yêg belgêyêkê qet’iy ıni yiniri wunyêni, ayig qen’at yin çiniyug yin rasêni ma ayi vuni; “De zê ın yownê Qurun mar bia ya zi Ini xuı ser bıbedılin(degışık)”. Vajıg, “Ez Yi, xuı ser niêşkena bıbedılin(degışik), ina yow fieğl mıra sadır nibena. EZ TÊNIKA OWIG MIRİ WEHY BENUW, EZ BENA TABİY AY. Ez vera Rabb xuı vındêri se, bie şêk ez, ow ruêj ezabêkow pilra tersena.”
16- Vajıg; “Eg Huma bıwaştênise mı Yi(Qurun) şımari niwendên.  Yi zi Ow (Qurun) qet’a şımara nivatêni (şımari nişawuıtêni). Şıma zi zunig cuavêri ez miyun şımadi zahf sêr mendib. Şıma hamara zi hişar xuı ni an xuı sarı?”
17- Hin, owıg buetun Humê’y ken ya zi ayetun Yi inkar kenuw ayira dahanê zalım kum estuw?  Bie şêk ay muıcrim,  ifleh nibêni.

RESULE İTAAT NEDİR ?

Ehli Kitaptan Olan Ehlisünnet ve Şia nın Çarpıttığı Mesele !

Qasuıd-2

RESUL demek Elçi demektir. Elçi ne yapar peki; kendisine iletilen mesajı görevli olduğu kimseye veya kimselere iletir. Buna Kur’an da risalet görevi denir. O zaman Resule itaat eden aslında neye itaat etmiş olur ? ASLINDA CEVAP ÇOK AÇIK VE NET DEĞİL Mİ ?

Hala Anlamadı İseniz Ayetlere Bakalım;

Sorunun Cevabı Olan İlk Ayet:
“Kim Elçi’ye itâ’at ederse Allah’a itâ’at etmiş olur. Kim de yüz çevirirse (bil ki), biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.”[Nisa,80]
–ŞİMDİ BAZILARI UTANMADAN HALA RESULE İTAAT HADİSLER ALLAH’A İTAAT KUR’AN DİYEBİLECEK Mİ?

Elçin sözleri hadislerdir diyenler acaba bu ayetleri hiç okumazlar mı?
Hakka Suresi
40- Muhakkak o; şerefli bir elçinin kat’i sözüdür.
41- Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz?
42- Bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz?
43- ALEMLERİN RABBINDAN İNDİRİLMEDİR.
44- Eğer o; bazı sözleri Bize karşı buna katmış olsaydı,
45- Elbette Biz; onu, kuvvetle yakalardık.
46- Sonra da, hiç şüphesiz onun şah damarını koparırdık.
47- O zaman sizden hiç biriniz de buna engel olamazdınız.
48- Doğrusu o; müttakiler için bir öğüttür.
49- İçinizde yalanlayanlar bulunduğunu Biz de bilmekteyiz.
50- Ve muhakkak ki o; kafirler için bir üzüntüdür.
51- Hiç şüphesiz ki o; kesin gerçektir.

Peki elçiye Rabbinden ne inmiş? Hadisler mi Yoksa Kuran mı?
Enam Suresi
19- De ki: “Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?”. De ki: “Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve BANA BU KUR’ N VAHYOLUNDU Kİ, ONUNLA HEM SİZİ, HEM DE SİZDEN SONRA KENDİSİNE ULAŞAN HERKESİ UYARAYIM. Allah’la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?” De ki: “Ben buna şahitlik etmem”. “O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım”de.
Dinıdi Cêy PiyexmêrBaşka Bir Ayet:
“1-İnmekte olan yıldıza andolsun ki,
2- Arkadaşınız sapmamış ve azmamıştır.
3- O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.
4- O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.[Necm Suresi]
–Söyledikleri vahiy olan bir resule itaat ile ALLAH’a itaatı nasıl olurda birbirinden ayırırlar. Vahihleri gönderin kim diye hiç düşünmezler mi?

Bir Başka Ayet:
“(İşte) BUNLAR, ALLAH’IN SINIRLARIDIR. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” [Nisa,13]
–Ne Diyor Ayette ALLAH: İŞTE BUNLAR ALLAH’IN SINIRLARIDIR. Demiyor ki ALLAH ve nebisinin koyduğu sınırlardır. Bunlar ALLAH’ın koyduğu sınırlar diyor ve arkasından ALLAH ve elçisine itaat diyor. Yoksa O sınırları koyan ALLAH bizede söyleyen Elçisi olduğu için; Resule itaat eden ALLAH’a itaat etmiş olmasın !

Bir Ayet Daha:
“Kesin olarak biliyoruz ki, onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor. Doğrusu onlar, seni yalanlamıyorlar, ancak zalimler, Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlar.” [Enam, 33]
–Elçiyi karşı çıkanlar hadislere mi ayetlere mi karşı çıkanlarmış…

Ve diğer ayetler.Tabi akledip düşünene…
Enbiya Suresi
45-De ki: ‘BEN ANCAK SİZİ VAHY İLE UYARIYORUM’. Uyarıldıkları zaman, sağırlar çağrıyı duymazlar.

Maide Suresi
99 – Resulun üzerine düşen SADECE TEBLİĞDİR. Allah, açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.

Maide Suresi
67-Ey elçi! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kâfirlik etmekte olanları yola getirmez.

Cin Suresi
23- “BENİM YAPABİLECEĞİM, SADECE ALLAH’TAN SİZE DUYURU YAPMAK VE O’NUN ELÇİLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEKTİR.” Artık kim Allah’a ve onun elçisine baş kaldırırsa, ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.

Şura Suresi
48- EĞER SIRT ÇEVİRİRLERSE, SENİ ONLARA BEKÇİ OLARAK GÖNDERMEDİK. SANA DÜŞEN ANCAK TEBLİĞ ETMEKTİR. Biz insana kendimizden bir rahmet tattırdığımız zaman, ona sevinir. Eğer, kendi eliyle işledikleri sebebiyle bir kötülük dokunursa, insan hemen nankör kesilir.

Enam Suresi
33- Kesin olarak biliyoruz ki, onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor. Doğrusu onlar, seni yalanlamıyorlar, ancak zalimler, Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlar.

Enam Suresi
51- Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur’an’la uyar. Onlar için Allah’tan başka ne bir veli, ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah’tan korkarlar.

Kaf Suresi
45-Biz [pek iyi] biliriz onların ne[ler] söylüyor olduğunu; ve [de] Sen üzerlerine [bir] diktatör değilsin. O H LDE VA DİMDEN KORKANLARA, KUR’AN İLE ÖĞÜT VER/HATIRLAT.

PEYGAMBERİN AHLAKI KUR’AN’DI….

Enam Suresi
50-“De ki: “Size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size, ben bir meleğim de demiyorum. BEN SADECE BANA VAHYOLUNANA UYUYORUM.” De ki: “Kör ilegören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?”allah-allah

Araf Suresi
203-Onlara bir ayet getirmediğin zaman “Şuradan buradan derleseydin ya” derler. De ki “BEN SADECE RABBİMDEN BANA VAHİY EDİLENE UYUYORUM. Bu Rabbinizden olan kavrama yeteneğidir, iman edecek bir toplum için doğruya iletilme ve rahmettir.”

Ahkaf Suresi
9-“De ki: “Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. BEN SADECE BANA VAHYEDİLENE UYUYORUM ve ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. ”

BU KADAR AYET HERŞEYİ AÇIKÇA SÖYLERKEN HALA NANKÖRLÜK EDENLERE SON BİR AYET DAHA YAZACAĞIM. BU KONUDA EHLİ SÜNNET VE ŞİAYI TOZ DUMAN EDEN BİR AYETTİR.!

İşte o ayet;
Tevbe Suresi
1- (Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah’tan ve Resûlü’nden kesin bir uyarıdır.
–ŞİMDİ TEVBE SURESİ ALLAH VE ELÇİSİN ORTAK YAPIMI MI? Eğer Allah itaat Kuran elçiye itaat hadisler ise tevbe suresinde ayetlerden başka hadislerde var demektir.

İşte bunun gibi Allah’a itaat ayetler elçiye itaat ise hadisler diye bu ayetleri gizleyip Allah ile elçisinin arasını açan gerçek kafirlerdir.

Nisâ Suresi
150- Allah’ı ve elçilerini inkâr eden, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, ‘Bazısına inanırız, bazısını tanımayız’ diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler.
151- İşte bunlar, gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.
152- Ayet: Allah’a ve Resûlü’ne inananlar ve onlardan hiç biri arasında ayrım yapmayanlar, işte onlara ecirleri verilecektir. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

HÜKÜM ANCAK ALLAH’INDIR. DİN YALNIZ ONUNDUR.!
Enam Suresi
67-De ki: “BEN, GERÇEKTEN RABBİMDEN KESİN BİR BELGE ÜZERİNDEYİM, SİZ İSE ONU YALANLADINIZ. SİZİN KENDİSİNE ACELE ETTİĞİNİZ (AZAB) YANIMDA DEĞİLDİR. HÜKÜM YALNIZCA ALLAH’INDIR. O, DOĞRU HABERİ VERİR VE O, AYIRD EDENLERİN EN HAYIRLISIDIR.”
Yusuf Suresi
40- Sizin Allah’tan başka taptıklarınız, Allah’ın kendileri hakkında hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. HÜKÜM, YALNIZCA ALLAH’INDIR. O, KENDİSİNDEN BAŞKASINA KULLUK ETMEMENİZİ EMRETMİŞTİR. DOSDOĞRU OLAN DİN İŞTE BUDUR, ANCAK İNSANLARIN ÇOĞU BİLMEZLER.
Yusuf Suresi
67- Ve dedi ki: Oğullarım, hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Bununla beraber, ALLAH KATINDA SİZE BİR FAYDAM OLMAZ. HÜKÜM ANCAK ALLAH’INDIR. BEN, O’NA TEVEKKÜL ETTİM. TEVEKKÜL EDENLER DE YALNIZ O’NA TEVEKKÜL ETSİNLER.
Kehf Suresi
26- De ki: Onların ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Göklerin ve yerin bilinmezlikleri O’na aittir. O ne güzel görendir. O ne güzel işitendir. Bunların O’ndan başka velisi yoktur. O, HİÇ KİMSEYİ HÜKMÜNE ORTAK YAPMAZ.
Zümer Suresi
3- Dikkat et, HALİS DİN yalnız ALLAH’ındır. O’nu bırakıp kendilerine veliler(evliya) edinenler: “Biz onlara, bizi ALLAH’a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz.” , derler. Hiç kuşkusuz ALLAH, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Şüphesiz ALLAH, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez.
Nahl Suresi
52- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Din de sürekli olarak O’nundur. Yoksa Allah’tan başkasından mı sakınıyorsunuz?

Yunus Suresi
15- Böyle iken, âyetlerimiz, kesin birer belge olarak kendilerine okunduğu zaman, o bizimle karşılaşmayı ummayanlar, “BUNDAN BAŞKA BİR KUR’ N GETİR VEYA BUNU DEĞİŞTİR.” dediler. De ki, “Onu kendiliğimden değiştiremem, benim açımdan bu olacak bir şey değildir. BEN ANCAK BANA VAHYOLUNANA UYARIM. Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım.”
16- De ki, “Eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. O da onu hiçbir şekilde size bildirmezdi. Bilirsiniz ki, ben sizin içinizde bundan önce yıllarca bulundum. Siz hâlâ aklınızı başınıza toplamayacak mısınız?”
17- Artık bir yalanı Allah’a iftira eden veya O’nun âyetlerini inkar edenden daha zalim kim olabilir? Hiç şüphesiz o mücrimler iflah olmayacaklar.

 

Leave a comment

  1. Zazaca Kafirun Suresi Meali (Zazaki Meal Surê Kafırun).html01-29-15
  2. Zazaca Kevser Suresi Meali (Zazaki Meal Surê Kowser).html01-29-15